Kongen i statsråd har nå vernet 19 skogområder i ti fylker. To av områdene ligger i Aust og Vest-Agder - Dåsvassdalen naturreservat i Evje og Hornnes kommune og Birkelid naturreservat i Songdalen kommune. Nasjonalt vernes i alt 94 kvadratkilometer, og 56 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Arealet som vernes er dels frivillig vern av privateid skog, dels vern av offentlig eid skog.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet opp i 2003, og hittil er det vernet om lag 350 skogområder ved denne ordningen. Interessen for frivillig skogvern er stor, og mange områder er i prosess med sikte på ytterligere skogvern høsten 2017 og de kommende årene. Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av ti prosent av skogarealet. Dagens vernevedtak er et skritt mot dette målet. Det er nå vernet noe over tre prosent av den produktive skogen i landet, og noe over fire prosent av det samlede skogarealet.

– Jeg vil takke de mange skogeierne som tilbyr frivillig vern. Det gode samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierne har gitt økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter, sier statsråd Vidar Helgesen. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2017 | Skriv ut siden