-Vi beklager at Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har gått til det skritt å ta ut stevning. Dette er en komplisert sak, som går over mange år og med mange parter. Men i bunn og grunn har Sira Kvina hovedansvaret for den vanskelige situasjonen de og flere kommuner er kommet i, det sier fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen.

- Sira-Kvina kraftselskap (SKK har), på tross av flere forespørsler om å justere volumet, fortsatt å levere konsesjonskraft uten å ta hensyn til de justeringen som ble gjort av NVE i 2003. Når det ble klart for oss at SKK ville ta ut stevning mot Vest-Agder fylkeskommune (VAF),  tok vi initiativ overfor dem for å forsøke å løse saken på minnelig vis, uten at vi har lykkes. Men vi gir ikke opp, og håper fortsatt på en løsning før saken kommer for retten, sier Tore Askildsen.

Bakgrunn for saken

Helt siden 1998 har det vært uenighet om fastsettelse og fordeling av konsesjonskraft og i 2003 gjorde NVE en beregning som tilsa at noen kommuner skulle hatt mindre og noen skulle hatt mer konsesjonskraft enn det de fikk. Dette ble anket inn for OED og først i august 2018, etter 15 års behandlingstid, avgjorde olje- og energidepartementet klagene på NVEs vedtak fra 1998 og 2003. Departementets avgjørelse er endelig og slår fast at den totale konsesjonskraften skal være lavere og at fordelingen mellom kommunene også blir noe endret. Det innebærer at noen kommuner har krav på mer konsesjonskraft, andre mindre. De nye kraftmengdene fastsatt av olje- og energidepartementet gjelder med tilbakevirkning fra 1. januar 2000.

Sira-Kvina setter kommunene opp mot hverandre

-Kvinesdal er en av de kommunene som har fått betydelig mer kraft enn de egentlig skulle hatt, mens for eksempel Sirdal har fått mindre enn de skulle hatt. Når SKK primært retter søksmålet mot VAF i stedet for Kvinesdal, så gjør de det vel vitende om at VAF ikke har mottatt noe konsesjonskraft for det meste av perioden, dvs før 2015. Frem til da ble all konsesjonskraften levert direkte til Kvinesdal, som videresolgte deler av den billig til Øye Smelteverk/Eramet for å bidra til industriutviklingen i Kvinesdal. Derfor tvinges vi til sekundært å rette et regresskrav mot Kvinesdal kommune, dersom vårt primære krav mot SKK ikke innfris. Vi forstår at det er enklere for Sira Kvina å stevne fylket enn vertskommunen, men hadde forventet mer enn som så av en seriøs kraftaktør, sier Askildsen.

Rettferdig fordeling for alle kommuner

-Poenget med at fylket, og ikke bare eierkommunene, får konsesjonskraft er at dette skal komme hele fylket til gode. Vi skal bruke alle våre midler til beste for hele fylket. Når Kvinesdal har fått for mye konsesjonskraft i mange år, og de faktisk ble gjort oppmerksom på det i 2003, så kan de ikke forvente at resten av fylket (alle de andre kommunene) skal betale deres krav fra / gjeld til SKK. Dersom vi gjør det får fylket 65 mill. mindre til bruk i resten av Agder, samtidig som Kvinesdal nyter godt av å ha fått 65 mill for mye, pluss fortjenester i perioden 2000 - 2018.For VAF handler dette om en rettferdig fordeling av utgifter og inntekter, og det er vårt ansvar at det vi har fått til fordeling og rettmessig krav på blir brukt mest mulig rettferdig i alle kommunene i Vest-Agder.

Så håper jeg, på tross av stevningene, at vi likevel skal klare å komme frem til en minnelig ordning, der belastningen blir betydelig redusert både for Kvinesdal og Vest-Agder, avslutter Tore Askildsen

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 23. oktober 2019 | Skriv ut siden