Fylkestinget behandlet i går en høringssak i forbindelse med at Olje- og energidepartementet (OED) har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på høring. Fylkestinget utrykker i sitt høringssvar at de deler av rammen som omfatter Vest-Agder må tas ut av planen.

Fylkestinget peker på at Agder i mange tiår har vært sterkt påvirket av vannkraftutbygging med tilhørende infrastruktur som dette medfører. Det er allerede bygd ut mange vindkraftanlegg i regionen og flere konsesjoner er gitt. Konsesjoner er gitt uten at det har vært gjennomført en helhetlig vurdering av miljø- og klimakonsekvensene slik vi ser det.

Vest-Agder fylkeskommune vil understreke at vi ønsker å prioritere regulerbar kraft og overføringskapasitet i eget fylke, ikke vindkraft på land slik Regionplan Agder 2030 også legger vekt på.

Vest-Agder fylkeskommune vil med dette som grunnlag, på det sterkeste understreke at Vest-Agder-delen av område 52 må tas ut av en evt. "Nasjonal ramme for vindkraft".

Fylkestinget uttrykker videre at dersom enkeltkommuner ønsker utbygging av vindkraft, må dette vurderes nøye gjennom langsiktig regional og kommunal planlegging og i et helhetlig regionalt miljø- og klimaperspektiv.

Det understrekes at det er viktig med et regionalt og nasjonalt kunnskapsgrunnlag.  Vest-Agder (og Aust-Agder) fylkeskommune(r) stiller seg positiv til å videreutvikle det regionale kunnskapsgrunnlaget som gjelder hele Agder.  Arbeidet må gjennomføres i samarbeid med ulike fagmiljøer, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og politiske organ på lokalt og regionalt nivå. Dersom hver region i Norge gjør det samme, vil dette utgjøre et videreutviklet nasjonalt kunnskapsgrunnlag.

Fylkestinget  mener det er avgjørende viktig å få definert

-uberørte naturområder
-friluftsområder
-dyre- og fugletrekk
-kulturminner og kulturlandskap

Vest-Agder (og Aust-Agder) fylkeskommune(r) ønsker å understreke at

- skattesystemet ikke må være til hinder for oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.
- skattesystemet for vann- og vindkraft må komme vertskommunene og regionene til gode
- det bør forskes ytterligere på havvind

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2019 | Skriv ut siden