Utvikling av Kjevik lufthavn er et strategisk satsingsområde for Vest- Agder fylkeskommune og for Agderrådet. Derfor arbeider vi aktivt i Kjevikrådet og andre grupperinger for å øke aktiviteten og antall reisende over Kjevik, - skriver fylkesrådmannen i saksframlegg for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø.
 
Saken kommer til behandling i hovedutvalget den 3. mai, og i fylkesutvalget 9. mai då.

For å klargjøre for ulike utbygginger er det nødvendig å få utarbeidet ny godkjent reguleringsplan for området. I hht. revidert plan og bygningslov, er det også krav om konsekvensutredning (KU). Under ledelse av Kristiansand kommune og i samarbeid med Avinor og Vest- Agder fylkeskommune er det utarbeidet et program for KU. Forslaget er godkjent av byutviklingsstyret i Kristiansand til offentlig høring i 6 uker. Parallelt er det sendt innbydelse til 3 lokale konsulenter for tilbud. Oppstart av arbeidet vil skje i juni umiddelbart etter høringsfristens utgang og ferdig plan vil foreligge ca. mars 2007. Ramme for arbeidet er satt til 1 mill. kr. og det foreslås en tredeling mellom partene.
VURDERINGER
Det er avgjørende for videre utvikling av Kjevik både som lufthavn og som utviklingsområde, at vi får ferdig en oppdatert reguleringsplan. Planen må være slik at det videre er mulig å gjennomføre enkelttiltak innenfor en samlet arealstrategi nedfelt i reguleringsplanen.
Ny vei til Kjevik er forutsatt finansiert gjennom Kristiansandspakken og i et spleiselag med Avinor. Kravet til en bompengesøknad for en Kristiansandspakke er at det foreligger reguleringsplan for tiltaket.
Med bakgrunn i dette og at fylkeskommunen har utvikling av Kjevik som et strategisk satsingsområde, anbefaler vi at fylkeskommunen deltar aktivt i planarbeidet . Fylkeskommunal andel av kostnadene begrenset oppad til 334.000,- kr. foreslås dekket over regionalutviklingsmidlene
Saken fremmes for hovedutvalg og fylkesutvalg med følgende forslag til vedtak:
Vest- Agder fylkeskommune går aktivt inn i planprosessen for konsekvensutredning og reguleringsplan for Kjevik lufthavn og omkringliggende arealer.

Vest- Agder fylkeskommune bidrar med en tredjedel av kostnadene til prosjektet, dvs. inntil 334.000,- kr. som bevilges over ”regionale utviklingsmidler” fordelt på årene 2006 og 2007.

av Peersen, Tor, publisert 24. april 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer