Elevrådsarbeidet i de videregående skolene i Vest-Agder har i høst vært på den politiske dagsorden. På grunnlag av blant annet en egenevaluering gjennomført av fylkeselevrådet er det nå lagt opp til en utprøving av et nytt ”Elevrådsforum Vest-Agder” til erstatning for fylkeselevrådet. Fylkestingsrepresentant Dag Vige (V) har i den anledning reist en interpellasjon til fylkesordføreren om flere problemstillinger knyttet til demokrati i skolen. Fylkesordfører Thore Westermoen vil besvare interpellasjonen i fylkestingets møte neste uke.

Interpellasjonen fra Dag Vige har følgende ordlyd:
”Etter vedtak i fylkestinget ble fylkeselevrådet opprettet 4. mai 2004 som et fellesorgan for de videregående skolene. Rådet skulle også være et rådgivende organ for fylkesadministrasjon og politiske utvalg. I en rapport kan en lese at det ikke har lykkes å få til kontinuitet i arbeidet. Geografisk avstand gjør det vanskelig. Det er vanskelig for deltagerne å få tid til skolearbeid. Manglende engasjement er et problem. HKU vedtok 23. november å omgjøre fylkeselevrådet til et ”elevrådsforum” med to samlinger i året.
Tenåringer har vanligvis lite erfaring i demokratisk arbeid. Derfor er tett oppfølging og veiledning nødvendig. Synspunkter og ideer fra ungdom har ofte viktige begrunnelser og fortjener seriøs vurdering og behandling. I den sammenheng er det ønskelig å få svar på følgende spørsmål:
 • Hva slags opplæring i demokratisk arbeid får de som blir valgt inn i elevråd og fylkeselevråd/elevrådsforum?
 • Hvilke veilednings- og saksbehandlingsressurser stilles til disposisjon?
 • Hvordan og i hvilken grad har politiske utvalg og fylkesadministrasjonen utnyttet fylkeselevrådets kompetanse?
 • Vil det nye ”elevrådsforum” få delegert særskilte ansvarsområder, og i tilfelle hvilke?
 • For å skape nærhet mellom tillitsvalgte på ulike skoler, mener fylkesordføreren at en organisasjonsmodell som er nettbasert er verd å prøve ut?
I skolen har alle rett til å bli hørt i viktige saker. Læreren og eleven er likeverdige parter, selv om de har ulike roller. En 17-åring har en annen kompetanse enn en 57-åring. For å skape en god arbeidsdag for elevene, er det bruk for elevenes synspunkter. Dessuten, unge mennesker trenger positiv erfaring med at det er bruk for deres kompetanse, både i skolehverdagen og i samfunnet for øvrig.. 
Ved å etablere ordninger for deltagelse og medbestemmelse som ikke fungerer, risikerer en heller ”avlæring” enn ”opplæring” i demokratisk arbeid. Ingen er tjent med å ha en slik situasjon.”

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer