Næringslivet er avhengig av en velfungerende offentlig sektor med høy integritet. Stat og kommuner får nå verktøy som gjør anbud enklere, som forebygger korrupsjon og som fremmer rettferdige anbudskonkurranser, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Riksrevisjonen har tidligere pekt på  gjentatte brudd på regelverket for offentlige anskaffelser både når det gjelder konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. Rammeavtalen som er inngått med to leverandører, vil gi  kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter internettbaserte dataprogrammer som understøtter alle de prosedyrer det er tillatt å benytte. Når verktøyene brukes, vil det være mulig å etterprøve alle ledd i anskaffelsesprosessen, noe som vil føre til økt gjennomsiktighet og derfor vil være et viktig tiltak mot korrupsjon.

Rammeavtalene kan benyttes både til små og store innkjøp. De nettbaserte løsningene inngår i et helhetlig tjenestetilbud for offentlige innkjøp på Ehandel.no i regi av FADs ehandelssekretariat. Den reviderte loven og forskriften om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar i år, åpner for fullelektronisk gjennomføring av offentlige innkjøp. Leverandører kan benytte de samme verktøyene for å levere sine tilbud elektronisk.

Tjenestetilbudet på ehandel.no vil dermed fra 1. desember 2007 bestå av en rammeavtale om ehandelsplattform (infrastruktur), to alternative rammeavtaler for verktøyer til konkurransegjennomføring (for prosess opp til kontrakt), samt fem alternative rammeavtaler om sluttbrukerapplikasjoner (ordrehåndtering mm etter kontrakt).

Rammeavtalene ble inngått med henholdsvis Mercell Holding og Visma Unique. Verktøyene er allerede i bruk i andre europeiske land, og vil bli klare for norske brukere 1. desember i år.

av admin, publisert 23. juli 2007 | Skriv ut siden