Dagens samhandlingsformer mellom regjeringen og fylkeskommunene omfatter både hierarkiske styringsordninger basert på direktiver og kontroll, og ordninger basert på konsultasjon og dialog, skriver IRIS i en rapport til KS som organisasjonen presenterer på nett. De hierarkiske styringsformene er særlig dominerende på utdanningsfeltet der politikken dreier seg om standardisering, og på kulturfeltet der det er stor grad av detaljstyring. Innenfor fylkesplanfeltet, næringsfeltet og samferdselsfeltet og på det overordnede nivå, baseres styringen i større grad på dialog og konsultasjon.

Hovedsiktemålet med prosjektet har vært å utvikle modeller for å styrke samhandling mellom regjeringen og fylkeskommunene basert på partnerskap og likeverd. I forbindelse med forvaltningsreformen som trer i kraft i 2010, får fylkeskommunene overført flere oppgaver. Dette vil gi grunnlag for økt samhandling og dialog mellom regjering og fylkeskommune.
Forslag til nye og forbedrede ordninger
Mulighet for dialog mellom regjering og fylkeskommunene om utforming av nasjonal politikk bør styrkes ved forbedring av eksisterende, eller etablering nye nasjonale ordninger. En bør også etablere nye fylkesvise ordninger hvor det legges til rette for dialog, forhandling og avtaler om utforming og gjennomføring av regional politikk innenfor rammen av nasjonal politikk.
Nasjonale planforventninger
Det foreslås Landsdelvise konferanser, på både administrativt og politisk nivå, i tilknytning til regjeringens arbeid med nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging. Hensikten med konferansene er å legge til rette for politisk dialog mellom fylkeskommunene og regjeringen, om nasjonale forventninger før regjeringen vedtar disse. Siden dette er en nasjonal ordning, bør Miljøverndepartementet ha ansvaret

fiolinKultur for regional utvikling
Det etableres en egen konferanse kalt ”Kultur for regional utvikling”. Kulturkonferansen skal være en bred kontaktkonferanse på politisk nivå der både KKD og MD er ”eiere”. Hensikten med konferansen er å få en dialog om og omforent forståelse av sentrale politiske prioriteringer på kulturområdet og sammenhengen mellom kultursatsingene og den regionale utviklings­politikken. Sekretariatet for og ledelsen av konferansen bør ligge hos KKD.

Koordinering av nasjonal- og regional transportpolitikk
Det foreslås årlige dialogmøter mellom politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene knyttet til koordinering av nasjonal- og regional transportpolitikk. Ordningen kan være en videreutvikling dagens samhandling knyttet til NTP, der statsråden møter fylkeskommunene landsdelsvis. Ansvaret for implementering av ordningen bør ligge i Samferdselsdepartementet.

I tillegg til disse nye ordningene, legges det frem flere innspill for å styrke de eksisterende politiske ordningene på nasjonalt nivå. Dette omfatter blant annet Regjeringens kontaktkonferanse og Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og fylkeskommunene, samt en politisering av den nasjonale konferansen for videregående opplæring. Videre foreslås det at flere av de administrative og faglige arenaene som eksisterer, må utvikles for å bedre dialogene på politisk nivå.
Det er tre momenter som går igjen i de fleste av forbedringsforslagene: 1) En styrking av den politiske dialogen mellom fylkeskommunene og regjeringen som redskap for utvikling og oppfølging av nasjonal politikk

2) Dialog og partnerskapsavtaler som alternativ til utstrakt bruk av forskrifter og retningslinjer

3) Solide administrative forberedelser, fra administrasjon i fylkeskommunen og departementene, som grunnlag for dialogen på politisk nivå

Utviklingsavtale mellom regjeringen og den enkelte fylkeskommune
Det mest radikale forslaget fra IRIS er en utviklingsavtale knyttet opp til godkjenning av fylkesplanplanstrategi og ivaretakelse av nasjonale planforventninger. Hensikten med avtalen er å bidra til at statlige sektormyndigheter og fylkeskommunen koordinerer sine tiltak med utgangspunkt i et helhetlig regionalt perspektiv. Utviklingsavtalen vil klargjøre regional politikk slik stat og regionale aktører er blitt enige om, den må ha en handlingsdel som viser forpliktelser i form av tiltak som skal gjennomføres, tidspunkt for gjennomføring og rapportering og indikatorer på hva det skal rapporteres om. Avtalen kan omfatte en samordnet pakke med tiltak innenfor tematiske områder eller en samordnet pakke med utvalgte tiltak innenfor geografiske områder. En bør inngå en avtale mellom den enkelte fylkeskommune på politisk nivå og med politisk godkjenning i regjeringen. Det foreslås at KRD - på vegne av regjeringen- og KS - på vegne av fylkeskommunene - bør ha ansvar for at ordningen initieres, og at de samme partene har ansvar for at den fungerer.

Rapport (pdf-versjon)

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer