Torsdag 27. august var den politiske og administrative toppledelsen i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner samlet i Fylkeshuset i Kristiansand for å drøfte den videre prosessen rundt en eventuell fylkessammenslåing. Etter møtet er det klart at fylkesutvalgene i de to fylkeskommunene nå skal sette sammen en styringsgruppe for den videre prosessen og avklare gruppens mandat. Hittil har fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne, opposisjonslederne og fylkesrådmennene hatt styringen. Sannsynligvis vil disse åtte fortsatt inngå i styringsgruppen. På møtet ble det drøftet hvilke sentrale spørsmål det er viktigst å finne svar på.

De fem spørsmålene dette dreier seg om er:
-Hvordan vil et sammenslått fylke bli representert på Stortinget? I dag har de to fylkene til sammen ti mandater. Hva kan man gjøre for å sikre at man ikke mister mandater ved en sammenslutning?
-Hvordan skal man fordele statens (fylkesmannen og NAV) og fylkeskommunens administrasjon?
-Hvilke økonomiske konsekvenser vil en fylkessammenslutning få? Hvordan påvirkes statens bruk av midler i fylket? Hvilke utslag får en sammenslutning for fylkeskommunens økonomi? Hvordan er tilgangen og bruken av konsesjonskraftmidler i de to fylkeskommuner?
-Hensiktsmessigheten og konsekvensen for fremdriften av en eventuell folkeavstemning om spørsmålet om fylkessammenslutning.
-Opplegget for en høringsrunde før fylkestingene tar stilling til saken.

Fylkesordfører Thore Westermoen utrykker at det fra begge fylkeskommunene er en positiv tilnærming til den videre prosessen. Når styringsgruppen er etablert av fylkesutvalgene vil den så snart som mulig avholde et nytt møte. Han opplyser at en vil be Kommunaldepartementet eller Fornyings- og administrasjonsdepartementet om å delta i det videre arbeidet.

Målet er at fylkestingene i juni neste år skal fatte de endelige beslutningene i saken etter at styringsgruppens forslag har vært på en høringsrunde. Westermoen legger til at en i løpet av prosessen vil legge vekt på god kontakt og dialog med kommunene, ansatte og andre berørte parter.

av admin, publisert 1. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer