Vidar Kleppe har i en interpellasjon gått inn for reduksjon i avgift i bomstasjoner for Maxi-Taxi-biler over 3500 kilo. Han ønsker fritak fra å betale avgift for tung bil ved bompassering til å betale samme bomavgift som ordinær taxi og lett bil. Fylkesordfører Thore Westermoen svarte at rabattbestemmelsene er en del av stortingsvedtaket i bompengesaken, og kan ikke endres av det lokale bompengeselskapet. Søknad om endring av takster eller rabattsystem må sendes til Statens vegvesen, som sørger for lokal- og regionalpolitisk behandling av spørsmålet,. Deretter sendes det videre til vegdirektoratet for avgjørelse. Saken skal da være opplyst i forhold til gjeldende takstretningslinjer og dessuten inneholde en faglig vurdering av bomselskapets økonomi i forhold til de forutsetninger som gjelder for prosjektet. Fylkesordføreren vil ta initiativ til at Nye Kristiansand Bompengeselskap A/S tar opp spørsmålet til vurdering.

Drosjenæringen betjener i dag en kundegruppe med spesialbiler utstyrt for rullestoltransport eller tilrettelagt for spesialtransport av store grupper. Disse bilene benevnes ofte som Maxi-taxi, og er motorvogner registrert på drosjeløyve eller reservedrosjeløyve med sitteplasser for maksimalt 16 passasjerer pluss fører – i enkelte tilfeller også for åtte passasjerer pluss fører. De fleste av bilene er utstyrt med rampe eller heis for inn og utlasting av rullestoler. Det medfører at totalvekten for kjøretøyet ofte kommer opp i over 3.5 tonn.

-Kjøretøy på 3,5 tonn eller mer betaler dobbel takst ved passering av bompengestasjoner. Dette er regelen i de fleste bompengeprosjektene i blant annet Listerpakken, i Aust-Agder og i Kristiansand, opplyste Westermoen.

-Betaling for bompassering inngår normalt ikke i de avtalene fylkeskommunen eller helseforetaket har med transportørene, når det finnes rabattordninger. Det offentlige betaler for selve transporten, men bompengeutgiftene blir eventuelt belastet kunden. Dette kan neppe karakteriseres som straff eller diskriminering, slik interpellanten hevder. Reglene om dobbel bomavgift gjelder i våre bomringer for alle tunge kjøretøyer. At det er gjort unntak for maxi-taxi hos Fjelllinjen AS i Bergen, slik det opplyses i interpellasjonen, er en sak for seg, som ikke får automatisk virkning for andre bompengeprosjekter, sa fylkesordføreren i sitt svar på interpellasjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer