Et flertall på åtte mot to av representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø støttet i dag et forslag fra fylkesrådmann Tine Sundtoft om at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det ikke gis konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia Vindpark. Det var Senterpartiet og Venstre som utgjorde mindretallet. Flertallet går også, på grunnlag av at de store negative konsekvensene anlegget vil ha for friluftsliv og naturinteressene, inn for at det med hjemmel i Energiloven reises innsigelse til de foreliggende planene. Fordelene som anlegget har vurderes ikke å være store nok til at ulempene for areal-, natur- og friluftsinteressene kan aksepteres. Det er fylkesutvalget som fatter fylkeskommunens endelige vedtak i saken. Det skjer 30. november.

Det er tre viktige begrunnelser for fylkesrådmannens forslag som hovedutvalgets flertall støttet:

-Vest-Agders viktigste rolle innen fremtidens klimavennlige kraftmarked er å legge til rette for økt kraftutvekslingskapasitet med EU. Dette vil beslaglegge betydelige arealressurser i Vest-Agder.
-Vest-Agder har stor produksjon av fornybar vannkraft. Fylkeskommunen er positiv til å utnytte denne ressursen i kombinasjon med økt kraftutveksling. Det gjelder både endringer av eksisterende vannkraftproduksjon og utbygging av ny småkraft.
-Vest-Agder fylkeskommune mener at med de store belastningene som tilrettelegging for økt utvekslingskapasitet og bedre vannkraftproduksjon vil legge på fylkets naturressurser, vil i tillegg båndlegging av store vindkraftarealer gjøre summen av naturinngrepene uforholdsmessig store. Særlig ettersom det, i de periodene ny vindkraft vil kunne bli produsert i Vest-Agder, vil fylket ha et stort overskudd av importert vindkraft.

SAE Vind er Statkraft og Agder Energis felles satsing på landbasert vindkraft i Norge. SelskapetSAE Vind logo er landets største aktør innen landbasert vindkraft i Norge. SAE vind søker om konsesjon for bygging og drift av Kvinesheia vindpark i Kvinesdal og Lyngdal kommuner. Planområdet har en utstrekning på rundt 10 kvadratkilometer. Det er i søknaden brukt en eksempelløsning med 26 vindmøller. Søknaden omfatter et vindkraftanlegg med total installert effekt på 60 MW, transformatorstasjon og nettilknytning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2010 | Skriv ut siden