Fylkesutvalget bevilget i august 780.000 kroner samlet for 2011, 2012 og 2013 som medfinansiering til Interreg IVa prosjektet ”Sosiale aspekter og medborgerdialog i byplanleggingen”. I prosjektet vil Vest-Agder fylkeskommune samarbeide med Göteborg, region Halland, Västregötalandregionen og Fredrikstad kommune. Gjennom prosjektet vil en oppnå å få konkretisert den norske planlovens bestemmelser om å ”-fremme befolkningens helse samt motvirke sosiale helseforeskjeller” ved å utvikle et verktøy som knytter lovens formål til konkret planlegging. Fredag 19 november ble det bevilget 1 038 946 euro fra Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet til samarbeidsprojektet.

Gøteborg kommune presenterte i 2008 et prosjekt innen Kattegat-Skagerrak programmet med fokus på de store endringer som skjer ved omdanning av industriområder til boligområder.Mange slike områder er preget av god boligkvalitet, men sosial atskillelse der eksempelvis barnefamilier er så godt som fraværende. En holdbar byutvikling må preges av klimanøytralitet, kulturelt og sosialt mangfold. Innen planleggingen mangler en verktøy for å få dette til og planloven i Norge setter befolkningens helse i vid forstand som premiss for planleggingen.

Innen rammen av Kattegat-Skagerrak programmet KASK ble det opprettet kontakt mellomInterreg IVA logo Göteborg, Region Halland, Västregötalandregionen i Sverige og Fredrikstad kommune og Vest-Agder fylkeskommune i Norge i et forprosjekt der en søkte og fikk midler til å fremskaffe en endelig søknad til programmet med frist 1. september 2010. I legges det opp til et prosjekt som gjennomføres over tre år med en økonomisk ramme på 2.3 mill euro hvorav den norske andelen er på 1.1 mill euro der 40 prosent dekkes over statlige Interreg midler og 60 prosent av de norske partnerne; Fredrikstad kommune og Vest-Agder fylkeskommune.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden