Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag at en kommunal veg på strekningen Lauvslandsmoen til Frikstad - kalt Slottevegen - i Songdalen kommune ikke skal omklassifiseres til fylkesveg. Kommunen har sendt søknad til Statens vegvesen hvor de ønsker en omklassifisering. Statens vegvesen har videresendt saken til politisk behandling i Vest-Agder fylkeskommune. Vegparsellen ble i 1985 omklassifisert fra fylkesveg til kommunal veg. Songdalen søkte i 1993 om omklassifisering av den samme parsellen. Fylkestinget vedtok da enstemmig at vegen ikke skulle tas opp som fylkesveg.

I 1993 når saken var til behandling i fylkestinget begrunnet Songdalen sin søknad med at ”vegen skiller seg klart ut fra øvrige kommunale vegen i kommunen i forhold til trafikkmengde og krav til fremkommelighet”, samt at ”vegen benyttes blant annet til trafikkerte bussruter”.

Statens vegvesen har uttalt at de kan ikke se at det er kommet nye opplysninger i saken som tilsier at vegen skal vurderes omklassifisert.

av admin, publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer