Fylkesutvalget behandlet i går en handlingsplan for 2011/2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Som en del av forvaltningsreformen ble det i 2010 opprettet et statlig fond på seks milliarder kroner. Avkastningen fra dette fondet fordeles på sju regionale forskningsfond, hvorav Aust- og Vest-Agder utgjør en fondsregion. Styrene i de regionale forskningsfondene skal sørge for at det utarbeides en overordnet handlingsplan som rulleres årlig og prioriterer bruken av fondsmidlene. Det viktigste målet som er formulert i handlingsplanen for 2011/2012 er å mobilisere til økt FoU-innsats på tema som er sentrale for regionens utvikling, slik at man styrker regional innovasjon og regional utvikling. Under prioriteringene blir det blant annet presisert at fondsmidlene skal bidra til at regionens bransjenettverk gjøres enda mer konkurransedyktige.

Styret har i første halvår gjennomført en prosess for utarbeidelse av den nye handlingsplanen. I denne prosessen er også en rekke eksterne miljøer vært involvert. Handlingsplan 2011/2012 ble vedtatt av styret i juli. Fylkesutvalget tok styrets vedtatte plan til etterretning. Handlingsplanen gjelder for 2011, og frem til en ny handlingsplan for 2012 er utarbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden