• Fylkeskommunen tilbyr Songdalen kommune finansielt og faglig samarbeid om utvikling
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.11

  Positiv uttalelse til samfunnsdelen i kommuneplan for Songdalen

  Les mer
 • Fin tilrettelagt friluftsti klargjort i Søgne
  av Torkelsen, Jan H., 13.12.11

  Fin tilrettelagt friluftsti klargjort i Søgne

  Nå er løypa rundt Kvernhusvannet i Søgne ferdig opprustet slik at den kan benyttes av...

  Les mer
 • Midt-Agder friluftsråd tildeles Fylkespris for universell utforming 2011
  av admin, 16.11.11

  Midt-Agder friluftsråd tildeles Fylkespris for universell utforming 2011

  Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har besluttet at Fylkespris for...

  Les mer
 • Fylkeskommunen tilbyr Songdalen kommune finansielt og faglig samarbeid om utvikling
  av Torkelsen, Jan H., 20.10.11

  Fylkeskommunen positiv til samfunnsdelen i kommuneplan for Songdalen

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i dag samfunnsdelen av et utkast til...

  Les mer
 • Landskaps- og friluftslivsinteresser viktige når Nodelandsheia Øst utbygges
  av Torkelsen, Jan H., 19.10.11

  Innsigelser til arealdel av kommuneplanforslag for Sogndalen

  Songdalen kommune har oversendt kommuneplan for Songdalen 2011-2015 til fylkeskommunen for offentlig...

  Les mer
 • Friluftsliv for alle - Tur på hjul!
  av Lassen, Bård Andreas, 18.10.11

  Regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse – melding om oppstart og høring av planprogram.

  Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett,...

  Les mer
 • Kristiansand og Opland Turistforening har skiftet navn og satser bredere
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.11

  Kristiansand og Opland Turistforening har skiftet navn og satser bredere

  5. januar neste år er det 125 år siden Kristiansand og Opland Turistforening staret sin virksomhet....

  Les mer
 • Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Høring fram til 15. november 2011
  av Bjørg Hellem, 22.09.11

  Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei. Høring fram til 15. november 2011

  Forslag til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei er en viktig plan...

  Les mer
 • Elgtettheten er redusert, mens hjortetettheten i Vest-Agder øker kraftig
  av Torkelsen, Jan H., 21.09.11

  Jakttiden for elg for deler av Tveit viltlag forskyves

  Årsmøte i Tveit viltlag har sent søknad til fylkeskommunen om tillatelse til utsatt jakttid på elg....

  Les mer

Innsigelser fra fylkeskommunen til forslag til kommunedelplan for Lyngdal Vest

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt forslag om kommunedelplan for Lyngdal Vest til offentlig ettersyn. Kommunens hovedmål med planen er å avklare særlige verdifulle naturområder som skal være...

av admin, 21.09.11

Agder-regionen skal bli best på byggeskikk og trehus

Et nytt byggeskikksenter i Flekkefjord ble åpnet i juni. Senteret skal tilføre Flekkefjord og Listerregionen kompetanse til å forvalte de historiske trebyene, som gir verdiskaping i hele Agder....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.11

Flere innsigelser til forslag fra Kristiansand kommune til kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn

Kristiansand kommune har lagt kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn 2011- 2022 ut til høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har nå avgitt sin uttalelse. Den...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.11

Viktig plan for å sikre villreinen på sørvestlandet ut på høring

Fylkesutvalget vedtok i dag at et høringsutkast til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 15. november....

av Torkelsen, Jan H., 30.08.11

Nei til Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

-Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal fungere som et styringsredskap for kommunens politikk på feltet. Åseral kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015 imøtekommer...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.11

Utkast til regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei ut til høring

Fylkestingene i Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Telemark vedtok i 2008 at det skulle lages en regional plan for heiområdene Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Med...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.11

TUR PÅ DAGTID – Turtilbud fra DNT-Sør

Tur på dagtid et DNT-Sørs tilbud til deg som vil gå på tur sammen med andre i et hyggelig turfellesskap. På turene vektlegges det sosiale og gleden ved å være ute i naturen. Tempo tilpasses...

av Folkestad, Torill, 23.08.11

Regionalt planforum høsten 2011

av Rundbråten, Tonje, 08.08.11

Kurs avholdt om Kommunal planstrategi

Torsdag 9. juni ble det avholdt kurs i kommunal planstrategi på Rosfjord hotell i Lyngdal.

av admin, 16.06.11

Mandal planlegger i tråd med Regionplan Agder 2020

Fylkesutvalget har behandlet samfunnsdelen av en revidert kommuneplan for Mandal som er ute til offentlig høring. Utvalget ser positivt på kommunens visjon og satsingsområder og mener satsingen i...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.11

Fersk rapport om marine verdier i sjøen i Vest-Agder

Havforskingsinstituttet i Flødevigen har nå kartlagt viktige naturtyper, fiskeressurser og vegetasjonsforhold langs Vest-Agder kystlinje. Arbeidet er gjennomført etter en avtale mellom Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.11

Fylkeskommunens miljøpris tildelt Vågsbygd skole

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal tildele Miljøprisen 2011 til Vågsbygd skole i Kristiansand for skolens flerårige innsats med å sette fokus på...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Sykkeleruta rundt Nordsjøen feirer ti år

Den 6.000 kilometer lange sykkelruta rundt Nordsjøen ble i sin tid realisert gjennom et omfattende Interreg-prosjekt. Nå feirer North Sea Cycle Route ti år, og markerer jubileumet i alle åtte land som...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.11

Framtidsbygda 2011 - utvikling gjennom samarbeid

Tema for konferansen Framtidsbygda 20121 er: ”Regionalt samarbeid og regionplan 2020”. Hensikten med Framtidsbygda er å skape en arena for erfaringsutveksling, mulighet for å få ny kunnskap og bidra...

av admin, 02.05.11

300 000 kroner i tilskudd fordelt til friluftslivstiltak til tolv søkere i Vest-Agder

Vest-Agder fylkeskommune deler ut tilskudd til friluftslivstiltak i fylket. Tilskuddene fordeles gjennom tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter på vegne av Miljøverndepartementet....

av Torkelsen, Jan H., 15.04.11

Ros til offensivt kommuneplanforslag for Vennesla

Vennesla kommune har lagt kommuneplan med samfunns- og arealdel ut til offentlig ettersyn. Fylkesutvalget behandlet i dag samfunnsdelen som omhandler langsiktige utfordringer knyttet til miljø og...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.11

300 000 kroner fordelt som tilskudd til viltformål i Vest-Agder

I forbindelse med fylkeskommunens oppgaver knyttet opp mot høstbare viltarter skal det deles ut til sammen 300 000 kroner gjennom en tilskuddsordning for viltformål. Tilskuddsordningen er delt inn i...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.11

Konferanse universell utforming Lyngdal 30. mars 2011 - foredrag

30. mars ble den årlige konferansen for universell utforming avviklet i Lyngdal. Dette som en oppfølging av fylkeskommunens og Fylkesmannens fylkesstrategi for universell utforming 2009-2011. Tema for...

av admin, 07.04.11

Færre elg og stabilt med hjort i Vest-Agder

Faun Naturforvaltning AS har, på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune, utarbeidet en rapport hvor det gis en vurdering av elg- og hjortebestanden i fylket. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.11

Mye positiv utvikling innen universell utforming

-Mye godt er gjort, men det gjenstår fortsatt mange utfordringer, sa leder av fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Terje Damman da han tidligere i uken åpnet en konferanse i...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.11

Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder. Høring av planprogram

Vannregionmyndigheten for vannregion Agder ved Vest-Agder fylkeskommune varsler med dette iht Plan- og bygningsloven § 8 - 3 om at arbeid med forvaltningsplan for vannregion Agder igangsettes....

av Siv Hemsett, 28.03.11

Nye midler til lokal samfunnsutvikling i kommunene

Kommunal- og regionaldepartementet har i år satt av totalt 30 millioner kroner til satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). I utgangspunktet er det satt av 1 million kroner per fylke....

av Torkelsen, Jan H., 09.03.11

Fylkeskommunen har fått utredet 2000 mulige nye båtplasser i Søgne og Mandal

Det er et stort behov for båtplasser langs kysten i Vest-Agder. For å imøtekomme dette er det ønskelig med flere småbåthavner. Etablering av småbåthavner er imidlertid ofte konfliktfylt. Det har...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.11

Det skal gjennomføres en prosess for å utarbeide mål for elg- og hjorteforvaltningen i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune årlig skal utarbeide en rapport som tar for seg elg- og hjortebestanden i fylket. Den årlige rapporten er et...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Nytt opplæringsprogram om universell utforming

Frå 1. februar set Statens bygningstekniske etat i verk eit nytt opplæringsprogram om universell utforming for politikarar og tilsette i kommunar og fylkeskommunar . - I den nye plan- og bygningslova...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.11

Meld på bygg til Statens byggeskikkpris 2011

Alle som interesserer seg for byggeskikk, arkitektur, og stedsutvikling er velkomne til å levere forslag til bygg som kan være med å konkurrere om Statens byggeskikkpris 2011. Dersom du kjenner til et...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.11

Landbruk på Dagsorden

18. januar arrangeres det en konferanse som skal se på de landsbrukspolitiske utfordringene og mulighetene vi har på Agder. Konferansen finner sted på Quality Hotel og arrangeres av Aust- og...

av Macdonald, Cheryl, 20.12.10

Oddny Omdal og Svein Bringsjord oppnevnt til verneområdestyre for Setesdal Vesthei

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fra Vest-Agder fylkeskommune oppnevnes fylkestingsrepresentantene Oddny Omdal (KrF) og Svein Bringsjord (H) til vernområdestyre for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane...

av admin, 01.01.01

Innsigelser til arealdisposisjoner i kommuneplanforslag i Åseral

Åseral kommune startet opp arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel i 2009. Kommunen la i desember 2010 ut revidert forslag til kommuneplan til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen er opptatt av å bidra til at Flekkefjord utvikler seg til et aktivt regionsenter

Flekkefjord kommune har lagt forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Kommunen har valgt følgende satsingsområder for årene fremover: Flekkefjord i det...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01