Fylkesutvalget i Aust-Agder avga tidligere denne uken en foreløpig uttalelse til søknadene om overføring til Vest-Agder fra de fire kommunene: Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes. Fylkesutvalget fulgte opp fylkesrådmann Arild Eielsens anbefalinger blant annet om å ta til etterretning at det igangsettes en utredning om overføring av de fire kommunene. Fylkesutvalget la imidlertid til et nytt punkt i vedtaket hvor fylkesutvalget viser til Aust-Agder fylkestings enstemmige vedtak om å ta folkeavstemningen om ett eller to fylker til etterretning. Fylkesutvalget ber om at dette legges til grunn for utredningen.

I tråd med innstillingen fra fylkesrådmannen forutsetter fylkesutvalget at fylkeskommunen involveres i det utredningsarbeidet som skal gjøres for å avklare søknadene. Fylkesutvalget tilkjennegir at Aust-Agder fylkeskommune vil stille nødvendige ressurser og kompetanse til disposisjon.

Fylkesutvalget utrykker også at det ikke kan se at spørsmålet om konsekvensene for Aust-Agder fylke som selvstendig fylke, dersom de fire kommunene får innvilget søknadene om overføring, er med i mandatet for utredningen. Fylkesutvalget vil derfor be om at også dette spørsmålet innarbeides i mandatet.

Fylkestinget i Aust-Agder vil avgi endelig uttalelse til søknadene når utredningsarbeidet foreligger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2012 | Skriv ut siden