NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig de neste ti årene og også ha raskere gjennomføring. Dette var budskapet under SamferdselsLøftet i NHO regi før helgen. NHO-direktør John G. Bernander var klar:- NHO mener tiden er inne for et kraftig samferdselsløft. Vi må ha en forsterket innsats de neste ti årene for at vi skal få samferdselsinfrastrukturen opp på et akseptabelt nivå. Vi mener planene må forseres og investeringsrammen må økes med 140 milliarder kroner, - en økning på 65 prosent i forhold til dagens ramme. Dette må til for at vi kan ha et fullgodt samferdselsnett inne 20 år.

SamferdselsLøftet er næringslivets innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023.
Hovedforslagene i SamferdselsLøftet:
-Forsert gjennomføringstid fra 35 til 20 år.
-Kraftig økning til vei, jernbane og knutepunkt for gods – 140 milliarder kroner mer i investeringsmidler i NTP-perioden.
-Doble det statlige bidraget i byområdene.

- Vi ser at folk flytter til byene og regionale vekstsentra. Dette gir en enorm trafikkvekst i disse områdene og skaper store framkommelighetsproblemer med konsekvens for hele landet. Gjøres det ikke grep i dag vil transportsystemene kunne bryte sammen om noen år, sa Bernander.

For å møte disse utfordringene vil NHO bygge ut infrastruktur som er med på å realisere større og mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. - Et god og velfungerende samferdselsnett vil styrke våre bedrifters konkurranseevne, vil være med på å redusere avstandsulempene og kan bidra til å skape vekstkraftige norske bedrifter, sa Bernander, som mener norsk økonomi tåler økt satsing.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2012 | Skriv ut siden