Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til økt friluftslivsaktivetet i fylket. I den forbindelse forvalter fylkeskommunen en egen tilskuddsordning hvor lag, foreninger, organisasjoner og friluftsråd kan søke om økonomisk bistand til sine prosjekter. Søknadsfristen i Vest-Agder er utsatt til 1. februar 2012.


Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til stimulerende og holdningsskapende arbeid som bidrar til mer friluftslivsaktivitet. Midlene skal benyttes til arbeid og tiltak som fremmer friluftsliv som utgangspunkt for gode helsevaner og miljøholdninger. Det legges også vekt på å styrke allmennhetens interesser.

Målgruppe:Prosjekter som retter seg mot følgende målgrupper vil bli prioritert:

  • Barn, unge og barnefamilier
  • Etniske minoriteter
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Inaktive

Tiltak som bidrar til å utvikle samarbeidet mellom friluftsliv og kulturminnevern vil også bli prioritert.
I fylkeskommunens vurdering og prioritering av søknadene, legges følgende retningslinjer til grunn:
Vest-Agder fylkeskommunes retningslinjer for tildeling av friluftslivsmidler og sikring av friluftsområder (vedtatt av Fylkestinget 27.4.2011)

Hvem kan søke?Lag, foreninger, organisasjoner og interkommunale friluftsråd kan søke midler fra denne tilskuddsordningen.

Hvordan søke?
Innen 1. februar 2012 sendes elektronisk søknad til fylkeskommunen via Direktoratet for naturforvaltning sitt søknadssenter. Søknader der tiltaket er mangelfullt beskrevet og opplyst, vil ikke komme i betraktning. Utfyllende informasjon om tilskuddsordningen finner du her:
Tilskudd til friluftslivstiltak

av Lassen, Bård Andreas, publisert 10. januar 2012 | Skriv ut siden