I februar i fjor besluttet fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Rogaland og Aust-Agder fylkeskommuner, skulle gå sammen om å få utarbeidet en mulighetsstudie for en kystnær jernbane for strekningen fra Brokelandsheia til Egersund. De tre fylkeskommunene ønsket faktagrunnlag og argumenter for at traséen Oslo – Kristiansand - Stavanger vil være det mest samfunnsnyttige alternativet for fremtidig jernbaneutbygging i landet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om utredningen som er gjennomført av Muliconsult. Den viser at bygging av en kystnær kombinert høyhastighets HH- og Inter-City IC-bane vil ha en rekke positive effekter for regionen. Fylkestinget får utredningen til endelig behandling 21. februar.

Den foreliggende traséen, som er utredet av Multiconsult, har som primærmål en trasé som innebærer en reisetid mellom Oslo og Stavanger på tre timer. Jernbanestrekningen vil være én og samme trase for HH- som for IC-bane. Det forutsettes dobbeltspor. Dette anses som positivt for regionen, fordi vi vil få en trasé som tåler 330 km/t. Samtidig vil en med et IC tog fange opp mye av lokaltrafikken mellom sørlandsbyene. I tillegg til persontrafikken er det også planlagt at godstrafikken skal gå på den samme banen. Rambøll har beregnet at når det gjelder HH-bane er det et potensiale for 4,5 millioner passasjerer mot henholdsvis Oslo og Stavanger, mens IC-banen i vår region har et markedspotensial på 4,9 millioner passasjerer. Totalt vil Sørvestbanen generere en trafikkmengde på 9,4 millioner reisende.

Med den nye HH/IC-banen kan man innen en time reise fra Kristiansand til Stavanger eller Porsgrunn/Skien. Dette åpner for helt nye perspektiver når det gjelder bo - og arbeidsmarked. Landsdelen vil lettere kunne tiltrekke seg høykvalifisert arbeidskraft fordi man innen akseptabel reisetid har et utall av arbeidsplasser å velge mellom. En oppnår:

- Ett felles bo og arbeidsmarked som gir kortere reisetid mellom bolig og arbeid samt frihet til å velge bosted der man ønsker
-Avlaster Stavanger og Oslo som pressområde på boliger og infrastruktur (kø)
-Befolkningsveksten blir jevnere fordelt i regionen
-Kompetanseheving ved at arbeidsmarkedet utvides og blir attraktivt for personer med høyere utdanning
-Flere større arbeidsplasser vil etablere seg i regionen

Rapporten er en del av oppfølging av Regionplan Agder 2020 og vil være et innspill til høring om høyhastighetsbaner i Norge. Rapporten legges i første omgang frem til orientering for fylkestinget, og vil være et innspill til den kommende høring om Nasjonal Transportplan 2014 - 2023 som offentliggjøres 29. februar 2012.
Jernbanestasjonen i Kristiansand

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. februar 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer