Prosjektet "EnergiKlima2020" skal ha fokus på energi- og klimaarbeid internt i Vest-Agder fylkeskommune, ble presentert for Fylkesutvalget på sitt siste møte. Presentasjonen ble gitt av Gina Halsen Hjetland som er ansatt som prosjektleder i 3 år ved bygg- og innkjøpsenheten. Prosjektet med oppstart sommeren 2011, er forankret i Regionplan Agder 2020. Dette er en videreføring av det tidligere prosjektet energieffekt 2014 inkludert fokus på klima.

EnergiKlima2020 presentasjon
Gina Halsen Hjetland orienterer fylkesutvalget om EnergiKlima 2020 og hvordan intern jobbing i VAF, støtter opp under Regionplan Agder 2020 sitt mål om laverer klimautslipp.

Prosjektet EnergiKlima2020 er forankret i Regionplan Agder 2020 under temaet "Klima: høye mål – lave utslipp". Hovedmålene i prosjektet samsvarer med mål og tiltak fra regionplanen. Tabellen under viser hovedtiltakene fra Regionplan Agder 2020 som er knyttet direkte opp mot målene i prosjekt EnergiKlima2020. Vi har definert tre mål for prosjektet:

1. 20 % energieffektivisering i videregående skoler i perioden 2008-2020

2. 25 % reduksjon i klimagassutslipp i egen virksomhet i perioden 2008-2020

3. Bidra til en klimavennlig utvikling i regionen

For å oppnå dette er kunnskap og bevisstgjøring viktig. For å få dette til er god rapportering og forståelse/oversikt over forbruk avgjørende. De viktigste faktorene for god rapportering videre er derfor:

1. Ha sammenlignbare tall og gode rapporteringsrutiner for å kunne:

· se utviklingen i egen virksomhet

· sammenligne (benchmarke) fylkeskommunen med andre sammenlignbare virksomheter

2. Kvalitetssikre klimagassfaktorer for elektrisitet, olje, fjernvarme, transport

3. Følge utviklingen i total klimagassutslipp i fylkeskommunen (ikke-temperaturkorrigert)

4. Følge utviklingen i energibruk i videregående skole (temperaturkorrigert)

5. Følge utviklingen i bruk av ikke-fornybar energi (olje)

6. Jobbe for at standarden for utregninger i klimagassregnskapet skal bygge på temperaturkorrigering av energibruk, ta hensyn til fyringsbehovet i de ulike årene

EnergiKlima2020 - Videre arbeid

Driften av prosjektet er lagt til bygg- og innkjøpsenheten. Det er i tillegg etablert en intern faggruppe Klima. Satsingsområdet energi og klima har høy internasjonal og nasjonal interesse. Regjeringen utarbeider våren 2012 en klimamelding. Det er viktig at EnergiKlima2020 holder seg informert om oppdateringer og endringer i blant annet statlige strategier, rammebetingelser og støtteordninger.

Veien videre i 2012 består av videreføring av energieffektiviseringssatsingen i de videregående skolene, oppstart av miljøfyrtårnsertifisering og energimerking av egne bygg. Det vil være behov for flere tiltak for å nå klimagassmålet. Noen av disse vil kreve større investeringer. Dette vil tas videre inn i strategi- og økonomiplanarbeidet for 2013 og fremover, forklarte Gina Halsen Hjetland.
Presentasjonen til Gina Halsen Hjetland, kan lastes ned her.

av Cheryl Macdonald, publisert 14. mars 2012 | Skriv ut siden