KS sin undersøkelse av kommunenes regnskaper for 2011 tyder på at økonomien er noe svakere enn i 2010. Fylkeskommunene fikk et klart dårligere resultat i 2011 enn i 2010. Det er fortsatt sterk økning i rente- og avdragsutgifter. Samlet netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner i 2011 kan anslås til 2,6 prosent av netto driftsinntekter, mens tilsvarende tall i 2010 utgjorde 3,2 prosent. Det er enighet om at en bærekraftig kommuneøkonomi krever et netto driftsresultat på ca 3 prosent av driftsinntektene, skriver KS på nett.

KS’ regnskapsundersøkelse for 2011 viser at for fylkeskommunene sank netto driftsresultat fra 8,8 prosent i 2010 til 5,5 prosent i 2011. Det er med det nede på et mer «normalt» nivå, etter å ha vært sterkt påvirket av forvaltningsreformen i 2010. For fylkeskommunene økte driftsutgiftene mer enn driftsinntektene. Brutto lånegjeld økte med 13 prosent fra 2010 til 2011. Tallene omfatter alle fylkeskommunene eksklusive Oslo.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. mars 2012 | Skriv ut siden