Kunnskapsdepartementet foreslår, i følge en pressemelding, at det skal stilles krav om at lærere skal ha relevant fagkompetanse i de fag som de skal undervise i. Dagens kompetansekrav knytter seg bare til det å bli tilsatt i undervisningsstilling. I den fremlagte lovproposisjonen varsles det om at endringene vil innebære krav om 60 relevante studiepoeng for å undervise i de fleste fag på videregående skole. Samme poengkrav vil gjelde for undervisning i norsk/samisk, matematikk og engelsk på ungdomsskolen. For de fleste andre fag i ungdomsskolen og i norsk/samisk og matematikk på barnetrinnet, blir kravet 30 studiepoeng. Kravet skal ikke gjelde for dagens lærere som har utdanning fra tidligere.

De nærmere konkrete krav vil komme i forskrift som skal på egen høring.

Departementet foreslår også en ny bestemmelse i opplæringsloven som vil gi adgang til å tilsetteKunnskapsminister Kristin Halvorsen noen i undervisningsstilling på det vilkår at en påbegynt utdanning fullføres. Dette skal bare kunne gjøres dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene for tilsetting.

- Krav om relevant fagkompetanse i faget læreren underviser i vil styrke elevenes læringsutbytte. Vi vet at det er en sammenheng mellom lærerens formelle kompetanse og elevenes resultater. Dette forslaget vil derfor bidra til å øke kvaliteten på opplæringen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.


av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden