Fylkesutvalget besluttet i dag med sju mot fire stemmer at Vest-Agder fylkeskommune fraråder konsesjon til SAE Vind for utbygging og drift av Kvinesheia Vindpark. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk støtte fra Frp, Venstre og KrF’s representant Oddny Omdal. Et mindretall på fire, bestående av AP’s tre representanter og KrF’s representant fylkesvaraordfører Thore Westermoen, gikk inn for at fylkeskommunen skulle anbefale at det gis konsesjon, men at et område i sørøst skulle tas ut av det aktuelle området og at den nye infrastrukturen skulle gjøres tilgjengelig for allmenheten.

I Høyres forslag som ble bifalt uttrykkes det at dersom utbyggingen likevel godkjennes forutsettes det at utbygger tar miljømessige hensyn til inngrep i naturen når det gjelder veibygging og installasjon av de enkelte vindmøllene. Det forutsettes videre at det tas tilstrekkelig hensyn til fuglelivet i området, med særlig vekt på trekkfugl. Videre utrykkes det at det må tas hensyn til Lyngdal kommune dersom utbygging finner sted innen deres kommunegrense.

I flertallsvedtaket vises det til at Vest-Agders viktigste rolle innen framtidens klimavennlige kraftmarked er å legge til rette for økt kraftutvekslingskapasitet med EU. Dette vil beslaglegge betydelige arealressurser i Vest-Agder, men være viktig for en samfunnsøkonomisk tilnærming til byggingen av fremtidens lavutslippssamfunn.

Vest-Agder har stor produksjon av fornybar vannkraft. Fylkeskommunen er positiv til å utnytte denne ressursen i kombinasjon med økt kraftutveksling. Det gjelder både endringer av eksisterende vannkraftproduksjon og utbygging av ny småkraft. Vest-Agder fylkeskommune mener at båndlegging av store vindkraftarealer gjør summen av naturinngrepene uforholdsmessig store. Særlig etter som det i de periodene ny vindkraft vil kunne bli produsert i Vest-Agder, vil fylket ha et stort overskudd av importert vindkraft.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden