Vest-Agder fylkeskommune tar sikte på å inngå samarbeidsavtaler med alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget skal i slutten av april behandle forslag til en samarbeidsavtale med Songdalen kommune. I går var avtaleforslaget til behandling i fylkesutvalget. I samarbeidsavtalen er utdanning et sentralt punkt. Det legges opp til at Songdalen kommune og Vest-Agder fylkeskommune skal samarbeide for at flest mulig av kommunens ungdommer gjennomfører videregående skole med bestått vitnemål. Samarbeidet skal baseres på varige, systembaserte og bærekraftige ordninger som sikrer gode overganger mellom skoleslagene.

Det understrekes i avtalen at utdanning i dag er en viktig forutsetning for å klare seg godt gjennom et helt livsløp. Ungdom som ikke gjennomfører videregående skole, er betydelig mer utsatt for levekårsproblemer enn de som fullfører og består videregående opplæring. Songdalen kommune har forholdsvis store levekårsutfordringer. Derfor er satsing på skole viktig. Grunnskolen og den videregående skolen har et felles ansvar for å gi barn og unge undervisning tilpasset den enkeltes evner og interesser, slik at de er i stand til å nå realistiske utdanningsmål.

For kommunen innebærer samarbeidet å forberede overgangen til videregående skole ved å gi best mulig informasjon og veiledning til elever og foresatte, samt gi nødvendig informasjon til videregående skole om elever som trenger særskilt oppfølging.

For fylkeskommunen innebærer samarbeidet å følge opp alle elever som står i fare for å falle ut av sitt utdanningsløp. For at kommunen skal trekke erfaring av sitt arbeid med overgangen til videregående skole, vil fylkeskommunen gi systematisk tilbakemelding til kommunen om elever som faller fra eller ikke fullfører sitt utdanningsløp.

Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om et pilotprosjekt for gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom skoleslagene. Oppfølgingstjenesten i videregående skole og NAV i kommunen vil samarbeide om konkrete fellestiltak og felles prosjekter for utsatte elever. Kommunens skoleledelse og fylkeskommunens utdanningsavdeling vil ha årlige møter der samarbeidet evalueres og felles skoleutviklingsprosjekter drøftes.

I forbindelse med de utbyggingsplaner som foreligger for Søgne videregående skole skal Vest-Agder fylkeskommune gjennomføre en utredning om hvordan skolens elevtall kan økes med 100 elever. Vi anmoder om at Songdalen kommune aktivt i sin rådgivning i ungdomsskolen informerer om/stimulerer til søkning til Søgne videregående skole

Flere læreplasser i offentlig regi vil være et viktig tiltak for bedre gjennomføringen innen yrkesfaglige programfag. Samtidig vil det innen helsesektoren bidra til å møte fremtidig rekrutteringsutfordring. Nasjonalt er dette et satsingsområde som det er ønskelig å lage lokale tiltak på. Songdalen kommune har vedtatt at de skal ha en læreplass i offentlig regi per tusen innbyggere i kommunen. På sikt er målet 1,5 læreplasser per 1000 innbyggere. Fylkeskommunen og kommunen vil samarbeide for å sikre tilstrekkelig antall kommunale læreplasser.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. april 2012 | Skriv ut siden