Fylkesutvalget ble nylig orientert om statusen for en fireårig samarbeidsavtale som Vest-Agder fylkeskommune og Marnardal kommune har inngått for perioden fra 2009 til 2013. -Konklusjonen så langt er at samarbeidet er meget godt, og det resulterer i et bedre tilbud til kommunens befolkning, sier Marnardals ordfører Helge Sandåker (bildet). Da representanter fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og fylkeskommunen drøftet avtalen for kort tid siden ble fokus spesielt rettet på to punkter. Det ene er utvikling av et profesjonelt driftskonsept for kulturstedet Høgtun. Det andre punktet er en mulighetsstudie på Bjelland.

Høgtun Kultursenter
Høgtun Kultursenter
Det fremgikk i møtet at Høgtun på flere måter er stort for kommunen å håndtere og utvikle på egenhånd. Kommunen ønsker at fylkeskommunen skal være direkte involvert i driften, fortrinnsvis på eiersiden. Det ble drøftet med kommunen å løfte inn en sak til Lindesnes regionråd om utredning av felles driftsløsning for kultursteder i Lindesnesregionen, da det er flere steder som har lignende utfordringer som Høgtun. Regionrådet behandlet saken i februar og er positive til en slik utredning. Fylkesrådmannen har igangsatt utredningsarbeidet hvor Høgtun inngår. Fylkesrådmannen avventer til utredningen er ferdig med å vurdere fylkeskommunens endelig rolle i forhold til drift og utvikling på Høgtun.
Når det gjelder en mulighetsstudie på Bjelland ble det vist til at det har vært foretatt mulighetsstudier for Øyslebø og Laudal og kommunen ønsker at fylkeskommunen kan bidra også i planarbeidet for Bjelland. I forbindelse med en slik studie er det fra fylkesrådmannens side også sett på muligheten for å markere Bjelland bedre som tettsted også samferdselsmessig. Kommunen er svært positive til et prosjekt om slike tiltak. Samferdselsseksjonen i fylkeskommunen vurderer om Bjelland kan være et forsøksprosjekt i så måte. Det politiske nivået i fylkeskommunen vil bli orientert dersom det er interessant å gå videre med dette arbeidet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. april 2012 | Skriv ut siden