Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp) hadde til fylkestingsmøtet onsdag innsendt en interpellasjon hvor han ønsker å få utredet muligheten for at også ansatte i Vest Agder fylkeskommune kan få tilbud om privat helseforsikring. Han ber fylkesordfører Terje Damman svare på om han er enig i at en slik forsikring kan gjøre fylkeskommunen til en mer attraktiv arbeidsplass. Representanten spør videre om fylkesordføreren er av den oppfatning at det viktigste for den enkelte arbeidstaker er å få rask behandling, uavhengig av om det er private eller offentlige som står for behandlingen. Fylkesordføreren konkluderte i sitt svar at fylkeskommunens personal- og organisasjonsenhet opplyser at den ønsker å prioritere forebyggende tiltak etter en såkalt 94/6modell, 94 prosent friske, seks prosent syke. -Jeg er enig i at det er viktigere å bruke tilgjengelige midler på tiltak som kommer store grupper av ansatte til gode enn til en privat helseforsikring på nåværende tidspunkt, sa Damman.

Fylkesordføreren opplyste at fylkeskommunen i januar 2011 fornyet sin samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) med NAV Arbeidslivssenter i Vest Agder. IA-avtalens overordnede mål er: "Å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet". Med utgangspunkt i dette overordnede nasjonale målet har fylkeskommunen besluttet å vektlegge helsefremmende tiltak for å øke nærværet, å forebygge og redusere fraværet ved å sørge for en god oppfølging av alle som blir sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt, å legge forholdene til rette for å kunne øke sysselsettingen av personer med redusert funksjonsevne og videre å ha en aktiv seniorpolitikk som stimulerer til økt yrkesaktivitet etter fylte 50 år.

Det er inngått avtale om kjøp av bedriftshelsetjenester for fylkeskommunens ansatte. Videre har personal- og organiasjonsenheten og de enkelte enheter et godt samarbeid med NAV, både sentralt og lokalt, om ulike tiltak som iverksettes i organisasjonen for å øke nærværet.

-Så langt jeg har brakt i erfaring har heller aldri spørsmålet om fylkeskommunen har privat helseforsikring blitt brakt på banen i intervjuer av søkere til stillinger hos oss, tvert imot har faktisk søkere selv nevnt fylkeskommunens gode IA-arbeid. Heller ikke i medarbeidersamtaler så langt det er kjent har spørsmålet om privat helseforsikring blitt brakt inn som tema, opplyste fylkesordføreren.

-Inntil videre er min samlede vurdering at våre egne tiltak, samarbeidet med NAV og det som det offentlige helsetilbudet samlet sett kan bidra med eet godt og tilstrekkelig helsetilbud vi som arbeidsgiver tilbyr våre ansatte .Siden spørsmålet om privat helseforsikring ikke er fokusert på blant våre nåværende eller potensielle ansatte, siden den årlige utgiften er betydelig og siden kun et lite mindretall av våre ansatte i realiteten kan ha behov for et utvidet tilbud ut fra dagens fraværsbilde vil jeg ikke be om at det på det nåværende tidspunkt foretas en utredning av om et utvidet tilbud bør innføres i Vest Agder fylkeskommune, sa fylkesordfører Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. april 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer