Regjeringen har onsdag presentert sin klimamelding. Et element i meldingen har vesentlig betydning for fylkeskommunens ansvarsområder – samferdsel. Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de største byene. I forbindelse med Nasjonal Transportplan vil regjeringen legge fram en framdriftsplan for utbygging av Intercity-forbindelsen i det sentrale østlandsområdet, med en tidfesting av når ulike strekninger kan ferdigstilles.

I klimameldingen tas det også høyde fr at bevilgningen til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017. Bilavgiftene skal fortsatt brukes som virkemiddel for en omlegging til en mer miljøvennlig bilpark. Plug-in hybridbiler skal få tilgang til parkering med lademulighet. Regjeringen vil bidra til utvikling av verdikjeden for andregenerasjons biodrivstoff. - Vi må videreutvikle vegsystemene i storbyområdene, men trafikkveksten må møtes ved at flere reiser kollektivt, sykler eller går. Det er ikke bare best for lokalmiljø og klima, men også langt rimeligere enn om vi forsøker å møte trafikkveksten med å øke kapasiteten i vegnettet, sier samferdselsministeren.

Regjeringen vil prioritere kollektivformål og sykkeltiltak i samferdselsbevilgningene til storbyområdene. Regjeringen vil også øke statens tilskudd til driften av den fylkeskommunale kollektivtransporten. - Den økte statlige innsatsen vil forbeholdes de byområdene som inngår forpliktende avtaler med staten om å legge om transportpolitikken. Når staten stiller med mer penger, vil kravet være at andelen som reiser kollektivt, sykler og går skal øke i forhold til andelen som bruker privatbil, sier Kleppa. Dette forutsetter at kommuner og fylker bidrar aktivt gjennom arealpolitikk, bedre tilrettelegging for syklende og gående og en økt satsing på utvikling av kollektivtilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2012 | Skriv ut siden