Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder som ledd i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel for å nå de overordnede målsettingene i planen. Regionplanens fokus på kunnskap, kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/partnerskap forutsetter en sterk internasjonal orientering. Landsdelens eksisterende internasjonale engasjementer kan samordnes bedre, og det offentlige virkemiddelapparatet kan forbedres. Fylkestinget i Vest-Agder vedtok i dag den nye strategien.

Den internasjonale strategien skal bidra til å støtte opp under de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020 slik at Agder blir en mer attraktiv, bærekraftig, innovativ, konkurransedyktig, åpen, inkluderende og lærende region. Strategien skal bidra til positiv oppmerksomhet om landsdelen og fremme vennskap og partnerskap over landegrensene, samt økt toleranse og forståelse for andre kulturer og folkegrupper. Den skal medvirke til rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling, bekjempelse av fattigdom og ivaretakelse av menneskerettigheter i Europa og verden for øvrig. Det anses som naturlig for Agder å styrke og videreutvikle samarbeid med nærliggende og likesinnede regioner og aktører i Skandinavia, Nordsjøregionen og Østersjøregionen.

Forslaget til strategi inneholder 30 anbefalinger innenfor de ulike innsatsområdene ovenfor. Anbefalingene kan oppsummeres i følgende:
-Etablere samarbeid med regioner, aktører og institusjoner i utlandet
-Styrke satsingen på og tilrettelegge for deltakelse i internasjonale prosjekter og samarbeidsnettverk
-Stimulere til internasjonalisering av utdanning og næringsliv
-Profilering av Agder som attraktiv region for nærings- og reiseliv, arbeidstakere og studenter - bruke kultur- og opplevelsessektoren til dette
-Styrke gods- og passasjergrunnlag for utenlandsrettede transporttilbud
-Tilrettelegge for flerkulturell rekruttering til arbeidslivet, inkludering og interkulturell kommunikasjon
-Styrke vertskapsrollen for internasjonale kultur- og sportsarrangementer
-Legge til rette for internasjonalt samarbeid for kulturnæringene og internasjonal lansering av landsdelens utøvende kunstnere

Strategien vil bli fulgt opp som ledd i gjennomføringen av Regionplanen. Fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer vil få et særskilt ansvar for oppfølging og samordning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. april 2012 | Skriv ut siden