Brev om tilrettelegging av skolehverdagen og eksamensgjennomføring etter 22. juliInformasjon om regler rundt fravær, eksamen, karakterer og opptak til høyere utdanning

Mange av elevene som er berørt av 22. juli har slitt med å finne tilbake til en normal skolehverdag. Noen har hatt høyt fravær og flere vil ha vanskelig for å klare å fullføre videregående opplæring som planlagt. Oppstart for 22. juli-rettssaken er satt til 16. april 2012 og eksamen i videregående skole starter i mai. Rettssaken er berammet til ti uker og vil pågå i hele vårens eksamensperiode.

–Det er mange muligheter innenfor dagens regelverk til å møte elevenes behov. Vi har derfor kommet til at vi ikke vil foreslå endringer i dagens regelverk. Å gi en generell åpning for å være borte fra skole og eksamen i forbindelse med rettssaken ønsker vi ikke, fordi det lett vil oppfattes som en oppfordring til de berørte om å følge rettssaken tett, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

–Innenfor dagens regelverk kan man få utsatt eksamen dersom man er innkalt som vitne, eller hvis man har legeerklæring på at man er syk og ikke er i stand til å møte opp. Utover dette ber jeg skolene strekke seg for å finne løsninger lokalt slik at elevene får de nødvendige tilpasninger som gjør at de klarer å fullføre skolegang og eksamen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Nedenfor gjengis en overordnet gjennomgang av de mest aktuelle ordningene. Mer informasjon er å finne på www.udir.no/oppfolging.

Fravær på eksamen
Elever som er syke eller som har vitneplikt på eksamensdagen har, etter forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven rett til utsatt eksamen. Det er viktig å være klar over kravet om at denne type fravær må kunne dokumenteres. Søkere til høyere utdanning som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, kan dessuten få opptak på visse vilkår dersom de har standpunktkarakter i faget.

Karakterer for elever som har høyt fravær
Lærere må ha et tilstrekkelig grunnlag dersom de skal kunne gi en faglig vurdering av elevene. Elever kan altså få sluttvurdering til tross for stort fravær. Jeg oppfordret i høst lærerne til å strekke seg langt for å få vurderingsgrunnlag for disse elevene som er i en helt spesiell situasjon, sier Kristin Halvorsen.

Svake eksamensresultater og søknad til høyere utdanning
En elev som får 1 i standpunktkarakter, har rett til særskilt eksamen dersom vedkommende ikke er trukket ut til eksamen i faget. En elev som får 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen.

Studenter som får opptak på visse vilkår (betinget opptak), forutsettes å avlegge manglende eksamen i løpet av første semester av studiene. Søkere til høyere utdanning som har bestått videregående opplæring, men som kan dokumentere at karakterene det siste året er blitt merkbart dårligere, kan søke om særskilt vurdering. Det er universiteter og høyskoler som avgjør slike søknader. Det ligger informasjon om betinget opptak og særskilt vurdering på hjemmesidene til Samordna opptak (SO). Universiteter og høyskoler vil kunne besvare spørsmål om dokumentasjon etc.


av Torkelsen, Jan H., publisert 10. april 2012 | Skriv ut siden