Fra 1. august i fjor har Vest-Agder fylkeskommune hatt elev- og lærlingombud i halv stilling. Helge Hovland har innehatt stillingen. De politiske organene i fylkeskommunen har for tiden en såkalt underveisevaluering av ombudets stilling på dagsorden. Den viser at elev- og lærlingeombudets virksomhet har fungert meget bra i den tiden som har gått siden oppstarten. Fylkesutvalget behandlet evalueringen tirsdag. I den forbindelse fremmet Høyre og Arbeiderpartiet et forslag om at stillingen til ombudet utvides til 100 prosent fra 1. juni. Videre foreslo partiene at arbeidet mot mobbing blir en del av ombudets arbeidsområde. Forslaget fikk enstemmig tilslutning og går nå videre til endelig behandling i fylkestinget 24. april.

I mandatet til ombudet heter det at det skal arbeide på fritt og selvstendig grunnlag i forhold til ledelsen i fylkeskommunene. Dette innebærer at ombudet må holde seg orientert om saker som er aktuelle, og være oppdatert på utviklingen innenfor utdanningsområdet. Elev- og lærlingombudet har som oppgave å drive opplæring rundt bevisstheten om elevers og lærlingers rettigheter og plikter, deres medvirkning og gjennomføring av opplæringen, samt å stimulere elevrådet/elevdemokratiet. Ombudet skal i henhold til sitt mandat ikke engasjere seg i enkeltsaker, men gi nødvendig bistand slik at elever og lærlinger får avklart ulike problemstillinger med rette instans.
Alle fylker har lærlingombud, unntatt Hordaland og Troms. Troms planlegger å legge fram forslag om opprettelse av ombud i juni 2012. Hordaland har en egen ordning med elevinspektører i skolene, og har ingen planer om opprettelse av ombud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. april 2012 | Skriv ut siden