Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune er med i et treårig nordisk prosjekt hvor søkelyset er rettet på virkemidler som kan bidra til å fremme det fysiske og sosiale miljøet som mennesker lever i. I Kristiansand er det et konkret mål å få anlagt en helhetlig promenade fra Baneheia til Odderøya. Denne skal tilrettelegges slik at den stimulerer til økt friluftsliv og fysisk aktivitet. Nylig var det et stort avdukingsarrangement av flotte treningsapparater på Tangen, som Lions Club Kristiansand, i anledning sitt 40 års jubileum, ville bidra med som et av tiltakene i promenaden. Det vakte god medieoppmerksomhet og tilbakemeldingene fra både unge og eldre er svært positive.

Anette Vesterskov Pedersen er prosjektleder for Vest-Agder fylkeskommune i det nordiske

Anette Vesterskov Pedersen
Anette Vesterskov Pedersen
prosjektet "Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser - SMS-prosjektet." -I tillegg til Kristiansand samarbeider vi i prosjektet med Gøteborg Stad og Halmstad kommune i Sverige og Fredrikstad kommune. I et partnerskap med disse er vårt mål å utvikle et samarbeid for å finne metoder og øke kunnskapen om hvordan det kan arbeides systematisk med positive sosiale tiltak og folkehelsefokus i byplanleggingsprosesser, sier hun.

Vesterskov Pedersen mener at tilgjengelighet til natur og rekreasjonsområder betyr mye for utøvelse av fysisk aktivitet og friluftsliv. –Ulike typer nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og parkområder er viktigere enn tradisjonelle idrettsanlegg, når det gjelder aktivisering av brede folkegrupper. For å utjevne sosiale helseforskjeller og møte nye utfordringer knyttet til inaktivitet er det viktig å satse på tilrettelegginger for aktivitet som egner seg for folk flest. Vi må tenke nytt for å få inn fysisk aktivitet i dagliglivet. I prosjektet er det også fokus på å skape ulike former for sosiale møteplasser. Folkehelse handler om fysisk, psykisk og sosial trivsel, sier hun.

Avdukingsarrangementet nylig var begynnelsen på den helhetlige promenaden. Når det gjelder den videre utviklingen er man i prosjektet opptatt av å få til en aktiv medvirkning fra byens innbyggere. – Vi ønsker engasjement og medvirkning for å finne frem til tiltak og løsninger som sammenfaller med innbyggernes ønsker, interesser og behov, sier hun.

Her kan du lese hva Fædrelandsvennen skrev etter avdukingsarrangementet.
Her kan du lese hva Kristiansands Avis skrev etter avdukingsarrangementet.

Trimappararter
Treningsapparatene på Tangen innbyr til aktiv utfoldelse og fellesskap.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2012 | Skriv ut siden