-En samlet region krever fire-felts møtefri vei. Det kreves at alle nye veistrekninger planlegges som møtefri vei og uten farlige standardsprang. Regionen fastholder at veitraseen som velges må muliggjøre fremtidig utvidelse til fire felts vei med en dimensjonerende fartsgrense 100 km/t. Denne uttalelsen til transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 stilte Areal-og transportutvalget for Kristiansandsregionen seg bak i et møte nylig. Det vises til at E39-strekningen mellom Kristiansand og Stavanger binder sammen to av Norges sterkest voksende regionen, regioner med sterk vekst i arbeidsplasser og folketall.

Videre trekkes det frem at veistrekningen er særlig ulykkesutsatt med et uakseptabelt stort antall drepte og hardt skadde. Klimatiske forhold og topografi medfører uforutsigbar og dårlig framkommelighet vinterstid. Kvalitetssikringen av konseptvalgutredning for E39 Søgne - Ålgård konkluderer positiv samfunnsnytte ved å bygge ny vei på strekningen og anbefaler at utbyggingen gjennomføres som to store totalprosjekter. Regionen krever at planarbeidet på strekningen forseres og at det lages en samlet plan for utbygging.

av admin, publisert 15. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer