Jernbaneforum Sør har nå avsendt en høringsuttalelse til Høyhastighetsutredningen, Konseptvalgutredningen for InterCity og samferdselsetatenes forslag til Nasjonal transportplan. Oppsummert uttaler forumet at Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030. Videre fremheves det at Sørvestbanen åpner for både høyhastighetstrafikk og InterCity-trafikk til og fra Kristiansand. Jernbaneforumet går inn for at et pilotprosjekt for god knutepunktutvikling må startes. Videre må etterbruken av Sørlandsbanen utredes.

Det pekes på at traséforslaget for Sørvestbanen, Oslo - Tønsberg - Porsgrunn - Arendal - Kristiansand - Mandal - Egersund - Stavanger, omfatter InterCity-strekningen i Vestfold og Rogaland og er sammenfallende med anbefalt forlag fra høyhastighetsutredningen. Jernbaneforum Sør mener at etatenes forslag til Nasjonal transportplan med 100 millioner kroner til videre planlegging er en god begynnelse, men dette må videreføres med større bevilgninger slik at planlegging av Sørvestbanen kan fortsette uten opphold. Forumet mener at Sørvestbanen må få en helhetlig finansiering og stå ferdig i 2030.

Det trekkes frem at banen vil kunne få et totalt antall reisende på 25-30 millioner, fordelt påJernbaneforum Sør logo InterCity-trafikk og høyhastighetstrafikk. I tillegg kommer en kraftig økning i godstrafikk. Jernbaneforum Sør legger til grunn en fremtidig InterCity-trafikk fra Oslo til Kristiansand og fra Stavanger til Kristiansand og gjennomgående høyhastighetstog. Med et slikt tilbud tror forumet at banen vil kunne få positiv samfunnsøkonomi.

Les hele høringsuttalelsen her.


av admin, publisert 14. mai 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer