Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut en konsekvensutredning om endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner til høring. Vest-Agder fylkeskommune er høringsinstans. Fylkestinget skal avgi Vest-Agder fylkeskommunes endelige høringssvar 18. juni. Da saken ble behandlet i fylkesutvalget i går gikk et enstemmig fylkesutvalg inn for at fylkestinget i Vest-Agder skal tilrå overfor departementet at søknaden fra Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner om endring av fylkestilknytning fra Aust-Agder til Vest-Agder, innvilges.

De fire kommunene søkte høsten 2011 om overflytting til Vest-Agder med bakgrunn i folkeavstemninger og kommunestyrevedtak. Kommunene poengterer i sin felles søknad til Kommunal- og regionaldepartementet at deres primære ønske er en sammenslutning av Agder-fylkene, men at en tar resultatet av folkeavstemning i Aust-Agder til etterretning og ber om overføring til Vest-Agder fylke. Departementet har fått utarbeidet en utredning som kartlegger konsekvensene av grensejustering for søkerkommunene, øvrige kommuner i begge fylker, fylkeskommunene og regional statsforvaltning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2012 | Skriv ut siden