Hægebostad kommune har sendt inn en søknad til fylkeskommunen om midler til en mulighetsstudie for området Snartemo-Birkeland- Tingvatn sør i kommunen, som grunnlag for arbeid med en kommunedelplan. Området som kommunen ønsker å utvikle i en kommunedelplan ligger langs Fv43 som er en viktig transportåre i Hægebostad kommune. Samtidig følger området deler av Lygnavassdraget, som er vernet. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet nylig at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 120.000 kroner til mulighetsstudien.

Snartemo ligger helt sør i kommunen og er et viktig kollektivknutepunkt med jernbanestasjon som rustes opp i disse dager. Her er det også et næringsområde og et grendehus. Kommunehuset i Hægebostad ligger på Birkeland seks kilometer nordover fra Snartemo. Det er også skole, barnehage, boliger, forretninger og grendehus der. Tre kilometer nord for Birkeland ligger Tingvatn som har fornminnepark med besøkssenter.


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2012 | Skriv ut siden