Fylkestinget i Vest-Agder foreslår at det utarbeides fire nye planer og strategier i perioden 2012-1016: Plan for likestilling og mangfold for Agder, Strategi for busstrafikken i Kristiansandsregionen, Sykkelstrategi for Agder og Strategi for by- og tettstedsutvikling i de historiske byene. Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 sendes nå ut på høring, og legges ut til offentlig ettersyn - høringsfristen er 17.september.

Et enstemmig fylkesting vedtok 19.juni å sende tidenes første utkast til regional planstrategi for Vest-Agder på høring. Utkastet er blitt til gjennom en prosess der utviklingstrekk og muligheter i fylket og landsdelen er blitt vurdert, og sett i sammenheng med eksisterende planer og strategier. Fylkespolitikerne har tatt foreløpig stilling til hvilke eksisterende planer og strategier som skal videreføres eller rulleres, og foreslår en helt ny plan for likestilling og mangfold på Agder. De foreslår også å utarbeide fire nye strategidokumenter innen områdene samferdsel og kultur.
Det har vært et nært samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, og 11.april ble det holdt en felles dialogkonferanse der 140 deltakere fra begge fylkene ga innspill til begge planstrategiene.

Planstrategien består av seks temakapitler:

  1. Klima og energi 
  2. Befolkning, levekår, folkehelse og likestilling
  3. Utdanning næring og innovasjon
  4. Samferdsel og kommunikasjon
  5. Kultur
  6. Natur, kulturmiljø og landskap

Kapittel sju inneholder en skjematisk oversikt over eksisterende og foreslåtte planer og strategier.

Prosjektgruppa som har utarbeidet høringsutkastet, har bestått av:
Kenneth Andresen, Manuel Birnbrich, Kristin Uleberg og Lisbeth Reed fra Vest-Agder fylkeskommune, og Magnus Thomassen fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Arbeidet har støttet seg på rapporten "Utfordringer og muligheter på Agder" utarbeidet av Hans Chr. Garmann Johnsen og Roger Normann ved UiA.

av Reed, Lisbeth, publisert 27. juni 2012 | Skriv ut siden