KS Storbynettverk, som består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bærum, ba om støtte for å løse trafikkutfordringene da de nylig møtte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, melder KS. -Alle storbyene er avhengige av et godt utbygd kollektivtransport system. Da må staten også se at dette er en nasjonal oppgave og bidra med statlig finansiering, sier leder av Storbynettverket, Finansbyråd Kristin Vinje i Oslo. Storbyene er utålmodige etter å inngå forpliktende avtaler der stat, fylkeskommune og kommune sammen løser de store trafikkutfordringene. Kleppa fikk overlevert flere konkrete forslag fra storbynettverket for å nå målene i Nasjonal transportplan 2014-2023.

I notatet uttrykkes det at transportetatene i forslaget til ny Nasjonal transportplan anbefaler at det tilrettelegges for forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommuner og bykommuner om utvikling av og bidrag til transportløsninger i byområdene. Utgangspunktet for avtalene er at de inneholder mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykkel og gange og tiltak for redusert bilbruk. Storbynettverkets erfaring med Samferdselsdepartementets belønningsordning har vært at den er for snever i sin tilnærming, uforutsigbar, kortsiktig og lite målrettet. Ordningen bør endres til mer jevnbyrdige forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og bykommune. Mål fremfor tiltak og virkemidler bør vektlegges og de økonomiske rammene bør være langsiktige og forutsigbare.

Det sies videre i notatet at dersom kollektivtrafikken virkelig skal løse kø- og miljøutfordringene i byområdene i årene framover, trengs betydelig økte – og forutsigbare - rammer til drift og investeringer i form av økte statlige bidrag. Kostnadene for nødvendige investeringer i kollektivtransport er for høye til at fylkeskommunene, Oslo kommune og de øvrige storbyene kan klare finansieringen med dagens inntekter. Utviklingen viser at fylkeskommunenes kostnader til drift av kollektivtilbudet økte med 54 prosent i perioden 2005-2011.

Notat fra KS Storbynettverk til møte med samferdelsministeren


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. juni 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer