Bruk offentlige anskaffelser til å nå klimamålene. Benytt det vinduet som er åpent i forbindelse med EUs modernisering av anskaffelsesregelverket. Oppfordringen til myndighetene kommer fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og fremgår av en kronikk som adm.dir. Liv Kari Skudal Hansteen har skrevet. Det skriver Klimapartnere på sine nettsider. I dagens regelverk for offentlig anskaffelser ligger det gode intensjoner om miljø og livssyklus, men det mangler krav bak ordene, poengterer hun. Klimapartnere tar opp den grønne innkjøpstematikken under Arendalsuka 18.august. Vest-Agder fylkeskommune er medlem i Klimapartnerne.

Da Stortingets energi- og miljøkomité hadde høring om klimameldingen, valgte RIF å fokusere på det ubrukte potensialet som ligger i offentlige anskaffelser for å oppnå miljø- og klimagevinster, skriver Hansteen i en kronikk i bladet Byggeindustrien, og hun fortsatte: – Regelverket for offentlige anskaffelser er nemlig et mektig verktøy, men det benyttes i alt for liten grad til å oppnå miljø- og klimamål. Dette til tross for at vi kan oppnå gode resultater uten at det behøver å koste samfunnet noe mer.

Ifølge Hansteen fins det knapt bedre eller billigere måter å oppnå miljømålsettingene på enn å stille miljø- og klimakrav til penger som det offentlige likevel skal bruke. Klimameldingen må derfor sees i sammenheng med det arbeidet EU nå gjør med revisjon av regelverket for offentlige anskaffelser.

Gode intensjoner

I dagens regelverk for offentlig anskaffelser ligger det gode intensjoner om miljø og livssyklus, men det mangler krav bak ordene, fremholder hun i sin kronikk. Myndighetene kan derimot gi viktige føringer gjennom å stille miljø- og klimakrav, ikke bare til produkter, men også valgte løsninger og livsløp. Dermed kan anskaffelsene bidra til å nå overordnede klima- og miljømål.

- I dag er fokuset nemlig oftest på bygget eller anlegget når det står ferdig. Det er lite hensiktsmessig. Det er livsløpet som er sentralt, konstaterer adm. dir. Hansteen. Det vil si det som blir kostnadene, energiforbruket, utslippene og avfallsmengden for hele byggets eller anleggets levetid. Det er nemlig før bygget eller anlegget står ferdig – i tidligfasen – potensialet er størst til finne innovative løsninger som kan gi miljø- og klimagevinster. Hvis også offentlig myndigheter blir bedre på å etterspørre riktig kompetanse, kan leverandørene finne innovative løsninger som bidrar til reduserer energiforbruk, avfall og transportbehov og ivareta miljøet.

av Cheryl Macdonald, publisert 2. august 2012 | Skriv ut siden