Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om et opplegg for videreutvikling av skolestrukturen ved Lister videregående skole. Gjennom kommende skoleår vil det bli arbeidet videre med en avdelingsovergripende modell for skolen. Hovedmålet med sammenslåingen av de fem videregående skolene i Lister har vært å skape et bedre fagtilbud til elevene i regionen og å sikre rekrutteringen til næringslivet. Dersom dette målet skal nås, vil en modell med fagledelse på tvers av avdelinger kunne være av avgjørende betydning. Det foretas også noen endringer av organisatoriske benevnelser.

Betegnelse avdeling på skolested endres til studiested. Videre faller avdelingsrektor-benevnelsen bort og erstattes med avdelingsleder. Hvert studiested har dermed en avdelingsleder med ansvar for daglig drift av studiestedet.

Å iverksette en avdelingsovergripende modell er et krevende arbeid og en slik organisasjonsmodell vil måtte konkretiseres, drøftes og forankres ytterligere i organisasjonen. Kommende skoleår planlegges det å gjennomføre en visjon - og identitetsprosess for å forankre hovedmålsettingen med sammenslåingen i organisasjonen. Det vil bli gjennomført en prosess der ansatte involveres og endringer drøftes med tillitsvalgte før endelig modell iverksettes fra høsten 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. august 2012 | Skriv ut siden