Vest-Agder fylkeskommune har i perioden 2009 - 2012 vært partner i Interreg-prosjektet TransBaltic. Prosjektets mål er å fremme et mer bærekraftig og effektivt multimodal godstransportsystem i Østersjøregionen. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen og internasjonal koordinator Jon Halvard deltok på TransBaltics sluttkonferanse på Kypros 3 – 5.september. Konferansen vedtok en politisk resolusjon og presenterte resultatene fra prosjektet. Fylkeskommunen har vært involvert i utviklingen av en transporthandlingsplan for Østersjøregionen som vil utgjøre et viktig verktøy for gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi og transportpolitikk. I løpet av høsten vil representanter for transportnæringen på Agder bli invitert til et seminar for å drøfte mer konkret hvordan prosjektets resultater kan brukes i den ordinære virksomheten.

Effektivt og bærekraftig transportsystem

Transportsystemet i Østersjøregionen kjennetegnes av ulike mangler og flaskehalser som hemmer økonomisk vekst og utvikling i regionen. Utsiktene til økende godsstrømmer fra Kina og det fjerne Østen gjør også at transportsystemet må oppgraderes for å kunne håndtere denne veksten på en god måte. EUs Østersjøstrategi og det Transeuropeiske transportnettverket legger derfor stor vekt på utviklingen av et mer bærekraftig og effektivt transportsystem i regionen. TransBaltic er et prosjekt under Interreg Østersjøprogrammet. Prosjektet har vært ledet av region Skåne, og har hatt i underkant av 50 partnere (regionale myndigheter, havner, terminaloperatører, universiteter og interesseorganisasjoner) fra 11 land i regionen.
Prosjektets mål er å fremme et mer bærekraftig og effektivt multimodal godstransportsystem i Østersjøregionen gjennom ulike transportutviklingstiltak (beslutningsstøtte, overordnet planlegging og strategiutvikling) og operasjonelle, markedsorienterte verktøy innenfor godstransport og logistikk. I dette bildet har fokus vært på utviklingen av såkalte “grønne transportkorridorer”. Slike korridorer kjennetegnes av lave utslipp gjennom tilrettelegging for bruk av miljøvennlige transportformer som jernbane og nærsjøfart, god trafikkflyt ved at de ulike transportformenes (veg, bane, vannveier og sjø) egenskaper utnyttes optimalt, høy effektivitet og lave driftskostnader. Grønne korridorer forutsetter også god koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer gjennom såkalt flernivåstyring.

Politisk resolusjon

De politiske representantene fra partnerregionene vedtok en resolusjon på sluttkonferansen. Resolusjonen har egne bolker med anbefalinger for hhv. EU, medlemsstatene og regionene.

Resolusjonen anbefaler blant annet å:

Tilpasse EUs transportpolitikk til Østersjøregionens særtrekk og utviklingsforutsetninger

Utvikle et nettverk av grønne og effektive transportkorridorer

Anerkjenne transporthandlingsplanen som et regionalt bidrag til gjennomføringen av Østersjøstrategien

Samordne og harmonisere gjennomføringen av transporthandlingsplanen med statenes planer og initiativer

Støtte gjennomføringen av det europeiske transportnettverket i Østersjøregionen ved å styrke grenseflatene mellom nasjonale transportsystemer (som ofte ikke henger godt nok sammen)

Fremme felles samarbeidsmekanismer og styringssystemer i utviklingen av transportsystemet

Ta i bruk de grønne transportløsningene utviklet av TransBaltic-prosjeket

Transporthandlingsplan

Transporthandlingsplanen oppsummerer visjoner, mål og resultater fra prosjektet. InternasjonalGodshåndtering koordinator Jon Halvard Eide har vært aktivt involvert i utviklingen av handlingsplanen Planen omfatter en rekke ulike tiltak som overordnede planleggingsstrategier for bedre integrering av Østersjøregionen i EUs transportnettverk, tilrettelegging for intermodal transport med styrking av havner, sjøfart, innenlandske vannveier og jernbane, korridorutviklingsinitiativer, samvirke mellom innenlandske transportterminaler og havner (dryports), IKT-plattformer og trafikkinformasjonssystemer, samordning og promotering av bærekraftig transportutvikling, verktøy for å styrke og å harmonisere kompetansen til havne- og logistikkarbeidere på tvers av grensene, samt mekanismer for utvikling og styring transportkorridorer.

Representanter for EU-kommisjonen og regjeringene ga på konferansen uttrykk for at de betrakter handlingsplanen som et viktig verktøy til støtte for gjennomføringen av EUs Østersjøstrategi på transportområdet.

Betydning for Agder

Utviklingen av et mer effektivt og bærekraftig transportsystem i Østersjøregionen er av stor betydning for eksportrettede bedrifter, havner og transportoperatører på Agder. Deltakelse i TransBaltic-prosjektet har fungert som en viktig plattform for å følge med på den transportpolitiske utviklingen i Østersjøregionen. Prosjektet har gitt god anledning til å bygge nettverk med statlige og regionale myndigheter, havner, transportoperatører, universiteter og interesseorganisasjoner i området som på ulike måter kan gavne transportsystemet i landsdelen. Fylkeskommunen vil i løpet av høsten invitere representanter for transportnæringen på Agder for å diskutere hvordan prosjektets resultater og anbefalinger mer konkret kan tas i bruk.

Lenk til TransBaltics hjemmeside: http://www.transbaltic.eu/


av Torkelsen, Jan H., publisert 17. september 2012 | Skriv ut siden