Vest Agder fylkeskommune har fått Handlingsplan 2012-15 for Universitetsbyen Kristiansand på høring. Høringsinstansene er blitt bedt om å peke på fem tiltak i handlingsplanen som de vil prioritere. Det bes dessuten spesielt om uttalelse til hvordan oppfølgingen av handlingsplanen bør være. Fylkesutvalget behandlet planforslaget mandag og signaliserte at Vest Agder fylkeskommune vil bidra aktivt til å følge opp handlingsplanen som ledd i oppfølging av Regionplan Agder 2020. Utvalget besluttet hvilke tiltak fylkeskommunen vil prioritere. Et gjennomgående trekk ved disse er samarbeidstiltak. Samtidig ble det besluttet at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bruke allerede eksisterende og etablerte samhandlingsarenaer når handlingsplanen skal følges opp.

Et av tiltakene fylkeskommunen ønsker å prioritere er samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet om studentoppgaver og praksis og hospitering. Inn under dette tiltaket inngår mer systematisk samarbeid om masteroppgaver, utprøving av masterstipend i regionen og kontorplasser for masterstudenter i relevant fagmiljø.

Et annet tiltak omhandler eksterne gjesteforelesere. Ressurspersoner fra fylkeskommunen trekkes i større grad inn i undervisningen på UiA. I tillegg til direkte kontakt mellom fagpersoner, kan Kompetansetorget utvikles til en oversiktsbank der aktuelle gjesteforelesere kan melde sin interesse.

Et tredje tiltak er at det skal arbeides for å etablere kombinasjonsstillinger og ordninger med hospitering og utveksling av ansatte. UiA, Kristiansand kommune, næringslivet, Sørlandet sykehus HF, fylkeskommunene og arbeidslivet forøvrig vurderer mulighetene.

Videre skal arbeides for å etablere flere doktorgradsstipendiater, også innen flere fagområder, i samarbeid mellom UiA og aktører i arbeidslivet. Det opprettes også ordninger med partnerskaps-doktorgradsstipendiater med deling av utgifter til finansiering av stillinger som fremmer nærhet til fagutvikling på arbeidsplassene.

Ytterligere et tiltak er at det legges til rette for mer formalisert samarbeid og faglig kontakt mellom Kristiansand kommune, fylkeskommunen og forsknings- og utviklingsmiljø på UiA. Dette gjelder blant annet skole og oppvekst. Det pekes på utdanningsforskning og samarbeid mellom aktuelle aktører i regionen for å utvikle aktuelle forskningsområder. Videre trekkes det frem rutiner for faste samarbeidsmøter og et mer bevisst bruk av skoleeierforum for å systematisere tilbakemeldingene til UiA om behovene for etter- og videreutdanning for lærere i regionen, utdanningsforskning og skoleutvikling.

Det gjelder også Praxis Sør hvor flere partnere i regionen samarbeider om gjennomføring av konkrete tiltak for praksisutvikling og en økt overordnet innsats på forskning og utvikling i praksisfeltet. Fylkesutvalget legger opp til at det også etableres internkontakt på UiA mellom Praxis Sør og Senter for omsorgsforskning og Senter for e-helse, og én felles portal inn til UiA på helsefaglige problemstillinger.

Videre gjelder det kunst og kultur. Her er særlig utviklingen av et samarbeid mellom Kilden og Fakultet for kunstfag på universitet, som skal styrke det kunstneriske og kulturelle liv på Agder og egne institusjoner, av interesse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. oktober 2012 | Skriv ut siden