I løpet av 2013 skal det være på plass en ny regional plan for samferdsel som skal gjelde for perioden fra 2014 til 2019. Fylkestinget vil i førstkomne møte ta stilling til om et utkast til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og om opplegget for planprosessen. Fylkesutvalget anbefalte mandag at fylkestinget gir grønt lys til planprosjektet. Bakgrunnen for å starte arbeidet med en ny samferdselsplan er at det er behov for å følge opp Regionplan Agder 2020 og regionreformen med en oppdatert samferdselsplan. Den gjeldende fylkesdelplanen for samferdsel gjelder kun for det ”gamle fylkesveinettet og omfatter ikke det betydelige veinettet fylkeskommunen overtok ansvaret for i 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2012 | Skriv ut siden