Forsøket startet opp som et treårig forsøksprosjekt i 2009 med midler fra Samferdselsdepartementet. Forsøksperioden ble forlenget ut 2012. De uttalte målsettingene for forsøksordningen var formulert slik: "Under forsøkene skal bestillingstransporten bygges ut samtidig som det gjøres tilpasninger i regelverket for TT-tjenesten. Målet er et mer tilgjengelig samfunn, hvor flest mulig av dagens TT-brukere skal kunne benytte den ordinære kollektivtransporten, inklusive bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle. Det skal opprettholdes et tilrettelagt transporttilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det utbygde bestillingstransporttilbudet. Hovedmålet med prøveprosjektet har vært å avklare effektene av en slik omlegging for funksjonshemmedes mobilitet.

Hovedkonklusjonen fra forsøket er at det tilbudet som gis av tilrettelagte rutetilbud i kollektivtrafikken bidrar til å gi økte reisemuligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og har gjort det mulig å legge om TT-ordningen slik at TT-brukere med livslange og de tyngste funksjonsnedsettelsene kan prioriteres. Samlet reisetilbud målt i antall enkeltreiser er økt for dagens TT-brukere som har fått tilgang til bestillingsruter eller tilrettelagte busser. Spørreundersøkelsen om bestillingsrutene viser også at for brukere som benyttet tilbudet har bestillingsrutetilbudet hatt en positiv effekt på opplevd mobilitet og velferd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer