Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe (DEM) hadde til sist fylkestingsmøte reist en interpellasjon hvor han spurte om fylkesordføreren er enig i at fylkeskommunen har en jobb å gjøre med snarest å starte arbeidet for å bedre servicetilbudet til yrkessjåførene som kjører på veiene i Vest Agder. I svaret opplyste fylkesordfører Terje Damman om at behovet for servicetilbud knyttet til yrkestransporten, etter hans skjønn, i alt overveiende grader er knyttet til E18/E39 og riksveiene gjennom Setesdal og strekningene fra Timenes-krysset til Kjevik og grensen mot Aust-Agder. Alle disse strekningene  er eiet av staten. Noe behov for servicetilbud kan det nok også være knyttet til de mest trafikkerte fylkesveiene som fylkeskommunen har ansvar for, sa han.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2012 | Skriv ut siden