Dette er meget viktige prosjekter for fylket og regionene, og innebærer svært positive bidrag blant annet knyttet til trafikksikkerhet, trafikkflyt, tettere sammenkobling og utvikling av regionene. Dermed bidrar dette til å oppfylle målet i Regionplan Agder 2020 i forhold til utbedring av fylkesveiene og målrettet arbeid for trafikksikkerhet i regionen. Flere av tiltakene som er gjennomført bidrar også til å bedre fremkommeligheten og konkurransefortrinnene til miljøvennlig transport gjennom gang-, sykkel- og kollektivsatsning, som er viktige satsingspunkter i Regionplan Agder 2020.

Med Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013 hadde Vest-Agder fylkeskommune en tydelig målsetning om å bli en bedre veieier enn Staten, gjennom styrket tilstedeværelse, interesse og engasjement for fylkesveinettet. Dette ble synliggjort gjennom en offensiv satsning på både investeringer og drift- og vedlikehold av det utvidede fylkesveinettet i budsjettprosessen. Etter fylkeskommunen ble den store veieieren har en nå for første gang kunnet se midlene som ble brukt til store deler av veinettet i fylket i sammenheng. Dette har gitt muligheter for å prioritere prosjekter på en mer hensiktsmessig måte, og også skapt et større handlingsrom for å engasjere seg i større prosjekter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2012 | Skriv ut siden