Statnett har sendt ut en konsesjonssøknad om tillatelse til å erstatte en 300 kV ledning mellom Tonstad og Lyse som ble bygget i 1968. med en ny 420 kV ledning på strekningen mellom Tonstad (Ertsmyra) transformatorstasjon i Sirdal kommune og Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune. Søknaden omfatter også bygging av et nytt 420 kV koblingsanlegg ved Tjørhom, et nytt 420 kV anlegg i Lysebotn, og nødvendige omlegginger av eksisterende ledninger. Da fylkesutvalget behandlet søknaden tirsdag etterlyste fylkesutvalget konsekvensutredning, utredning av forholdet til gjeldende planer og gjennomføring av arkeologiske registreringer som kreves med hjemmel i Kulturminneloven. Vest-Agder fylkeskommune varsler innsigelse med hjemmel i energiloven dersom kravet om tilleggsutredninger ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Generelt er Vest-Agder fylkeskommune positiv til nye investeringer i kraftlinjenettet. Vest-Agder fylkeskommune mener imidlertid at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning. Dette fordi utbyggingen kan være i strid med nylig vedtatt regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei.. Utbyggingen vil videre kunne redusere eksisterende naturområder. Og, ikke minst, vil utbyggingen medføre betydelige negative konsekvenser for fast bosetting og hytteområder.

Vest-Agder fylkeskommune mener at det må foretas en arkeologisk registrering for å avklare om planlagte tiltak kommer i konflikt med fredete kulturminner. Fylkesutvalget mener at registreringen må utføres før det gis konsesjon, slik at NVE har oversikt over konfliktnivået med kulturminner og kulturmiljø når konsesjonen behandles.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 29. november 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)