Seminaret "bokvalitet – etterlyses! " ble gjennomført 15. november med over 100 deltakere fra regionale etater, kommuner, arkitektfirma og utbyggere . Hensikten var å sette søkelys på bokvalitet – fra plan til ferdig utbygd område.

På seminaret ble det holdt innlegg fra både arkitekter og planleggere, og med ulike innfallsvinkler fikk deltakerne presentert prosjekter hvor fokus på bokvalitet har stått sentralt.
Utviklingsleder Bjørnar Johansen i Infill AS påpekte nødvendigheten av i et globalt perspektiv å bygge tett for å få til en effektiv ressursutnyttelse. Han satte likhetstegn mellom bokvalitet og bykvalitet, men for å oppnå dette så kreves det kompetanse når det gjelder utvikling av boligområder og ikke minst fortetting av eksisterende områder. Johnsen påpekte også at når vi bor tett så stilles det spesielt høye krav til kvaliteten på våre felles uteområder og at det er nødvendig med kreativitet for å fremme god bokvalitet – både når det gjelder bygg og uteområder.

Arkitekt Johan-Ditlef Martens fra boligaksjonen mente at hovedutfordringen var mangel på boliger, høy inngangsbillett for unge, miljøutfordringer i forbindelse med bygging og dårlig kvalitet både på bygg og uteområder. En utfordring er at vi i stadig større grad har en markedsstyrt boligbygging. Vi trenger vanlige boliger for vanlige folk og slik boligmarkedet nå utvikler seg er det med på å forsterke klasseskillet og det er behov for å få sosial boligbygging på dagsorden. Det finnes regelverk som skal sikre god boligkvalitet, men problemet er at dette ikke følges opp. I følge Martens må staten definere hva som skal være minste boligstandard og følge dette konkret opp i forskrift.

Plan- og utbyggingssjef Gunnar Stavrum i Kristiansand kommune belyste tema fra kommunens side. Det er kommunen som godkjenner en plan og kommunen har dermed mulighet for å stille de nødvendige kvalitetskravene. Kommuneplanen er kommunens fundament for utvikling av by og boligstrukturer. For utbyggerne er det viktig at kommunen oppfattes som forutsigbar – og det er derfor viktig å vektlegge prosessen. For å få et best mulig kvalitetsmessig resultat må nye samarbeidsformer mellom utbygger og kommune vektlegges.

Tegnestuen Vandkunsten v/ arkitekt Stine Christensen presenterte prosjektet Kroodden i Kristiansand kommune. Her var en hovedutfordring hvordan man skulle legge opp til differensierte boligtyper, deres plassering i terrenget og samtidig gi boligene utsikt utover sjøen og til et felles gårdsrom. Det norske klyngetunet har vært inspirasjonskilde.

Point Arkitekter og konseptdesign v/arkitekt Bart Bourgerhoudt la frem et forslag til utnyttelse av Vallemoen i Lindesnes kommune. Området er tidligere landbruksareal og det var krav om høy utnyttelsesgrad. Brukerundersøkelsen viste at eneboliger var prioritert, men også andre boligtyper under forutsetning av at kvaliteten er høy og at det fantes gode fellesområder. I området er det forsøkt å la grønnstruktur knyttet til landbruksarealet (kanaler) gi føringer for utviklingen av området, samt dra elva som kvalitet inn i boligområdet og ivareta kravet om høy utnyttelsesgrad og differensierte boligtyper.

Helen&Hard AS v/arkitekt Randi Augenstein presenterte en mulighetsstudie for et boligområde på Byremo, Audnedal kommune. Her er problemstillingen at man ønsker å få tilflytting til Byremo og i den forbindelse ønsker å tilby attraktive tomter. Viktig å spille på de naturkvaliteter som finnes i området og bevare ulike naturelementer også i byggeprosessen slik at den ikke må "bygges opp" igjen i ettertid. Satse på moderne boliguttrykk og felles areal med god kvalitet.

Presentasjonene finnes i kolonnen til høyre.

av Folkestad, Torill, publisert 21. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer