Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en søknad fra KS Agder og NHO Agder vedrørende et regionalt program for leverandørutvikling i Aust- og Vest-Agder. Søknaden er i tillegg sendt til Aust-Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge. Programmet om smartere samhandling og smartere innkjøp med mål om å fremme innovative offentlige anskaffelser. Gjennom et 3-årig prosjekt skal leverandør- og bestiller-kompetansen i Agder-fylkene bedres. Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune bidrar med inntil 444 000 kroner for 2013 forutsatt at det øvrige partnerskapet bidrar. Dersom prosjektet utvikles i tråd med fremsatte planer, bevilges tilsvarende beløp fra fylkeskommunen også for 2014 og 2015.

Det regionale programmet har planlagt oppstart fra 2013. Gjennom operativt arbeid skal det regionale initiativet stimulere til:

1. Innovasjon og bestiller-kompetanse. Øke kompetanse og bidra til bedre løsninger basert på reelle behov.
2. Utvikling av innovative løsninger. Bidra til ”leverandørutfordringer” slik at bedriftenes konkurransekraft styrkes.
3. Aktiv bruk av nasjonale nettverk. Samarbeide med og aktivt bruke aktiviteter, materiell og tiltak fra det nasjonale leverandørutviklingsprogrammet.

Det overordnede målet er å bidra til at offentlige anskaffelser i Agder-fylkene i større grad stimulerer til økt konkurranse, forsterket regional næringsutvikling og innovasjon. På den måten håper man å bidra til innkjøp av bedre og mer behovsstyrte produkter og tjenester i det offentlige.

Målgrupper for prosjektet er regionale offentlige innkjøpere, leverandører/bedrifter og andre innovasjonsaktører, både private og offentlige utviklings-/FoU-aktører.

Offentlige virksomheter i Norge kjøper varer og tjenester for rundt 380 milliarder kroner i året. Siden 2001 har offentlige innkjøp økt med ca. 80 prosent. Stat og kommune er en stadig viktigere kunde for næringslivet. Likevel utfordres leverandørene i for liten grad til å utvikle nye produkter og løsninger som samfunnet trenger for å møte morgendagens utfordringer. Kommune-Norge mangler kompetanse på bestiller-rollen, og næringslivet mangler leverandørkompetanse som matcher behovene til det offentlige. Bedre prosesser og økt kompetanse rundt offentlige innkjøp vil fremme forskning og innovasjon i både næringsliv og offentlig sektor.

av hoved.aspx?m=8&amid=55196, publisert 4. desember 2012 | Skriv ut siden