Intensivopplæringen i Ny GIV har vært en suksess. Evalueringen viser at tiltaket fungerer etter hensikten, og tyder på at det er de aller svakest presterende elevene som har hatt størst utbytte av tiltaket. Ny GIV er en satsing for å få flere til å fullføre videregående skole. Ett av de mest omfattende tiltakene er intensivopplæring i lesing, skriving og regning for elevene med svakest faglig nivå på tiende trinn. Dette tilbys nå i alle kommuner. Det er dette tiltaket som er evaluert nå.

Rapportene som ble offentliggjøres fredag viser at åtte av ti skoleledere synes at tiltakene fungerte svært godt på deres skole. Ni av ti lærere som deltok på kompetanseheving i regi av Ny GIV var fornøyde. Tre av fire elever som har deltatt synes det de lærer er interessant og nyttig. Elevene opplever at lærerne har større tro på dem og at det blir stilt høyere krav til dem enn i den ordinære undervisningen.

- Det er gledelig at det er så stor oppslutning om Ny GIV både blant skoleledere og lærere, men aller viktigst: Elevene opplever at det gir økt motivasjon og læring. Evalueringen viser at elevene gjennom Ny GIV får nye muligheter til å lykkes, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ny GIV skal få flere ungdommer til å fullføre og bestå videregående opplæring. Ny GIV retter seg mot de svakest presterende elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole. Det er satt i gang både nasjonale og lokale tiltak som: intensivopplæring, tettere oppfølging, sommeraktiviteter, yrkesretting av fellesfag og utvikling av et bedre statistikkgrunnlag.

Tiltaket som er evaluert nå er intensivopplæringen i lesing, skriving og regning for de ti prosent svakest presterende elevene. I løpet av 2010-2013 vil 13.000 elever får slik intensivopplæring og 3600 lærere får kompetansepåfyll som del av prosjektet.


av Testbruker nye Vaf.no, publisert 3. desember 2012 | Skriv ut siden