Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 var nylig samlet til møte i Bygland i Setesdal. Et sentralt tema på dagsorden var hvordan arbeidet med oppfølgingen av planen skal innrettes fremover. Etter en bred diskusjon ble det vedtatt at politisk samordningsgruppe i alt sitt arbeid skal ha hovedfokus på å løse levekår- og likestillingsutfordringen i Agder. Metodisk vil dette imidlertid være en utfordring da det i dag ikke foreligger klare måleindikatorer hvor en kan følge utviklingen. Det ble besluttet at prosjektet felles statistikk og analyseportal for Agder skal samordne regionale data/score mot nasjonale markører/indeks og synliggjøre trender og resultater på regionalt og lokalt nivå. Videre skal samordningsgruppen drøfte aktuelle regionale saker som kan ha relevans for måloppnåelse av Regionplanen. Den skal også drøfte Regionalt utviklingsprogram Agder før administrasjonen legger frem sin innstilling for fylkestingene.

I første planperiode skal Politisk styringsgruppe prioritere tre fastsatte innsatsområder i arbeidet med å styrke likestilling og levekårsutfordringene. Det ene omfatter et sammenhengende utdanningsløp. I første omgang vil fokuset bli satt på utdanning fra barnehage til videregående skole. I neste omgang skal det utvides til å omfatte høyere utdanning på Universitet/høgskole. I begge sammenhenger skal en ha fokus på et styrket samarbeidet med næringslivet/arbeidslivet. Det andre innsatsområdet er kommunikasjon og regional transportplan som omfatter veg, bane, havn og fly. Det tredje er energiutviklingen frem til Agder som Grønt batteri med fokus på klima, næring og kompetanse. Disse innsatsområdene skal ette legges til grunn for handlingsprogram 2013- 14 som legges frem for en felles fylkestingssamling for Agder-fylkene i februar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2012 | Skriv ut siden