Mandag sluttet politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 seg til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to fylkeskommuner og 30 kommuner forankrer anbefalingene gjennom politiske vedtak, som i neste omgang må følges opp i praksis. Beslutningen ble fattet etter at fylkesutdanningssjefene Arly Hauge og Stein Kristiansen, fra henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder, hadde gitt en grundig redegjørelse for status, utfordringer og muligheter innen grunnopplæringen i landsdelen.

Politisk samordningsgruppe påtar seg å være pådriver for å fremskaffe gode resultater i hele utdanningsløpet. Dette skal blant annet skje gjennom å sette utdanningstema på dagsorden jevnlig. For å få etablerte en god rutine for dette legges det opp til at samordningsgruppen skal bli forelagt halvårlige rapporteringer.

Scenario

I et scenario for utdanningsvirksomheten i i Regionplan Agder kan en lese følgende: I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer har Agder lyktes med å heve kvaliteten på alle utdanningsnivåer – fra barnehager til universitetet. Alle som trenger barnehageplass får det, grunnskole-resultatene er over landsgjennomsnittet, frafallet i videregående skole er vesentlig redusert og universitetet gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Satsingen på økt kompetanse og samarbeid har bidratt til framvekst av en rekke nye gründerbedrifter og et næringsliv som hevder seg i tøff internasjonal konkurranse.

Strategiske tilnærminger

Fylkesutdanningssjefene Orienterer PSADe to fylkesutdanningssjefene orienterte om at den strategiske tilnærmingen for å forbedre grunnopplæringen er skissert gjennom arbeid langs tre utviklingslinjer.  En av disse er kvalitetsutvikling som innebærer en satsing på kontinuerlig forbedring av ordinær opplæring der en har fokus på pedagogisk ledelse. En annen er kompetanseutvikling. Det uttrykkes her at skolens praksis må være kunnskapsbasert og det må legges til rette for en helhetlig og varig grunn-, etter- og videreutdanning for å oppnå målene.  En tredje strategisk tilnærming er organisasjonsutvikling.  Det innebærer organisatoriske endringer som bør gjøres i tilbud og tjenester for å nå målene. Skolene skal være lærende organisasjoner som har vilje og evne til skoleutvikling

Anbefalinger

Satsingen som anbefales må bygge på profesjonalitet og en omforent forståelse av oppdraget fra eiernivå til barnehage- og skolenivå:

-Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i hele opplæringsløpet.
-En tett og god oppfølging av den enkelte elev. Avviker noen barn/elever fra en forventet progresjon aktiveres et tverrfaglig støtteapparat som har som oppgave å hjelpe barnet/eleven.
-Etablere ett varig system for god samhandling i alle overganger fra barnehage til videregående opplæring og samhandling med andre aktører.
-Oppfylle målene i samfunnskontrakten slik at flere fullfører opplæringen og man sikrer at arbeidslivets behov dekkes.
-Økt vekt på fremragende undervisning og ledelse.
-Bedre tilpasset opplæring som reduserer behovet for spesialundervisning.
-Analyse og refleksjon over egen praksis som basis for utvikling av god undervisning.
-Etablere regionalt samarbeid om skoleforskning og kompetanseutvikling.
-Fokus på fremragende barnehage- og skoleforskning tilpasset regionens behov.
-Implementere et varig system for etterutdanning.
-Videreutvikle ordningen med veilederkorps som kan hjelpe kommuner og skoler i utvikling av god praksis.
-Utvikle og implementere en modell for barnehage- og skoleeierutdanning.

Les fylkesutdanningssjefenes presentasjon her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer